تبیان، دستیار زندگی
هسته اندامکی مشخص و کم و بیش کروی شکل است. که با دو غشاء لیپوپروتئینی احاطه شده است. هسته از غشاء هسته، شیره ی هسته، هستک و شبکه کروماتین ساخته شده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجزای سلول گیاهی (3)

اجزای سلول گیاهی (3)

پیکر گیاهان از  تعدادی اجزای میکروسکوپی کوچک به نام سلول ساخته شده است. به بیان دیگر سلول ها واحد های عملکردی و ساختاری پیکر گیاان و دیگر موجودات زنده هستند. اندازه  و شکل سلول ها بر اساس عملکردشان، شرایط محیطی و نیازهای موجودات زنده بسیار متنوع است. برخی از موجودات زنده تک سلولی هستند، در حالی که بقیه چند سلولی بوده و اشکال پرسلولی را تولید می کنند.

در مقاله قبل مطالبی در رابطه با سلول گیاهی دانستیم. در ادامه می خوانیم...

میکروبادی ها

اندامک های تک غشا به اندازه ی 2/0 تا 1 میکرون هستند. میکرو بادی ها شامل پروکسی زوم ها و گلی اکسی زوم ها می باشند. پراکسی زوم ها سرشار از کاتالاز و آنزیم های اکسید کننده هستند. مهم ترین عملکرد پراکسی زوم در گیاهان شرکت در تنفس نوری است. گلی اکسی زوم ها اندامک های مشابه پراکسی زوم ها هستند  و دارای آنزیم های مهم چرخه ی گلی اکسیلات می باشند. که چربی ها را به قند تبدیل می کنند.

هسته

هسته اندامکی مشخص و کم و بیش کروی شکل است. که با دو غشاء لیپوپروتئینی احاطه شده است. هسته از غشاء هسته، شیره ی هسته، هستک و شبکه کروماتین ساخته شده است.

اجزای سلول گیاهی (3)

غشاء هسته دو لایه است که بین دو لایه فضای پیرامون هسته ای قرار دارد. غشای بیرونی به شبکه ER خشن اتصال دارد.

در پوشش هسته منافذی وجود دارند که از طریق این منافذ شیره ی هسته با سیتوپلاسم ارتباط پیدا می کند.

شیره هسته ای یا نوکلئوپلاسم ماده ی نیمه سیالی است ه بخش عمده ی آن را پروتئین تشکیل می دهد. هیستون ها و پروتئین های غیر هیستونی از پروتئین های مهم شیره ی هسته ای هستند.

هستک کروی شکلی است ه به مقدار زیادی از پروتئین ها ساخته شده است. هستک به طور فشرده ای به سازمان دهندگان هستکی کروموزوم های ویژه ای پیوسته است و به طور فعال در سنتز انواع متفاوتی از RNA های ریبوزومی دخالت دارد.

شبکه کروماتین رشته های در هم رفته کروماتینی د رمرحله اینترفاز ظاهر شبکه ای هسته را تشکیل می دهند. این رشته ها جایگاه اصلی ماده ژنتیکی هستند که همه ی فعالیت های سلول، متابولیسم و وراثت را کنترل می کنند. رشته های کروماتین از DNA پروتئین های هیستون و پروتئین های غیر هیستونی و مقداری RNA ساخته شده اند.

واکوئل

اجزای سلول گیاهی (3)

واکوئل ها در سلول های جوان به شکل حفرات کوچکی ظاهر می شوند. و در ضمن رشد، سلول یا اتصال به هم به شکل یک واکوئل بزرگ در بلوغ بخشی زیادی از فضای درون سلول گیاهی را اشغال میک نند. به طوری که سیتو پلاسم به شکل یک لایه سیتو پلاسمی نازک در اطراف واکوئل و هسته دیده می شد.

درون واکوئل را شیره ی واکوئل پر کرده است که دارای مواد کانی، قند ها، اسید های آلی، رنگیزه ها مانند آنتوسیانین و ... می باشد.

واکوئل نقش مهمی در متابولیسم سلول به عهده دارد. مواد اضافی می تواند درون واکوئل ها ذخیره شود.

هم چنین نقش مهمی در تنظیم آب سلول داردو و به تنظیم تور گر و سم زدای کمک می کنند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی