تبیان، دستیار زندگی
از انجاییکه نقش بازدید ها به منظور کسب تجارب و آمادگی مدارس می باشد لذا در 31-1-92 سرگروههای استان از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان بازدید بعمل آوردند . در این جلسه ابتدا مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 آقای جعفری گفت: امید است که نتایج بازدیدها در تاث
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

 • بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

منبع: اداره کل آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان

بخش سفیران تبیان