تبیان، دستیار زندگی
تفاوت روزی با عدالت خدا سازگار است؟
تفاوت روزی با عدالت خدا سازگار است؟
تفاوت روزی با عدالت خدا سازگار است؟
این تفاوت ها را حتی در میان پیامبران نیز مشاهده می نماییم به گونه ای که پیامبری همانند سلیمان(علیه السلام) برسرزمین پهناوری حکمرانی می نموده و جن و انس و پرندگان در خدمت او بودند،و بادها در اختیارش قرار گرفته و او را به هر مکانی که خواسته بود می بردند، و