تبیان، دستیار زندگی
برای عموم انسانها بسر بردن در اجتماع و تلاش برای بهبود جامعه با كسب توانایی برای تطبیق خود با آن و یا ایجاد تغییر در آن و یا حداقل یافتن پاسخی قانع كننده برای پرسشهایی كه از مشاهده رویدادهای جامعه برایش پیش می آید ، توجه در پدیده های اطراف را در حدی بیش ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موانع پژوهش در ایران چیست؟

موانع خلاقیت در محیط مدرسه

برای عموم انسان ها به سر بردن در اجتماع و تلاش برای بهبود جامعه با كسب توانایی برای تطبیق خود با آن و یا ایجاد تغییر در آن و یا حداقل یافتن پاسخی قانع كننده برای پرسش هایی كه از مشاهده رویدادهای جامعه برایش پیش می آید ، توجه در پدیده های اطراف را در حدی بیش از یك مشاهده ساده ضروری می سازد.
شكی نیست كه هر انسان در برخورد با پدیده های محیط زندگی خود صاحب شناخت و معرفتی هر چند نازل می شود ، ولی این معرفت و شناخت اگر بخواهد در جامعه كاربرد و یا قابلیت تعمیم داشته باشد ، بایستی دارای زیر بنای سیستماتیك و مبنایی عقلی باشد . دستیابی به این امر جز با به كارگیری اصول و فنون شناخته شده روش تحقیق ممكن نیست در جهان امروز عاملی كه بیش از هر عامل دیگر آشنایی با روش های تحقیق و پژوهش را غیر قابل اجتناب می سازد این است كه اداره جوامع و برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تكنولوژیكی همگی متكی به تحقیقات هستند .

موانع پژوهش در ایران چیست ؟

كرت لوین معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می خشكاند ، به عقیده او اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد. زیرا برنامه های پژوهشی خاصیت تعییین كنندگی دارند. لوین مدعی بود كه پژوهش و تحقیق می تواند چندین نیاز را به طور همزمان مورد توجه قرار دهد:

نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی های آسیب های اجتماعی ، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی ، نیاز به كشف راه حل های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده های اجتماعی پیچیده تر را تشریح می كند .

امروزه این توسعه و پیشرفت سریع علمی ، مخصوصاً‌ در سه دهه گذشته را صرفاً مدیون به كارگیری روش های دقیق و صحیح پژوهش علمی می باشیم كه با كوشش فراوان و از جان گذشتگی عده ای از دانشمندان به دست آمده است .

عوامل و موانع کار آفرینی در کشور

در قرون وسطی نه تنها فلسفه بلكه استعمار كلیسا مانع بسیار بزرگی در راه توسعه و ترقی علوم بوده است قدرت حكیم یا كشیش و كاهنانی كه ادعا می كردند از طریق خاصی با خدایان در ارتباط هستند به ایجاد یك نظام مذهبی منجر گشت كه عقاید جزمی بودن فرآیند طبیعت را ریشه دار كرد . اما به تدریج انسان به این نكته پی برد كه نیروهای طبیعت تحت تأثیر نظمی خاص و رابطه علت و معلولی می باشند و به این ترتیب بینش علمی جایگزین خرافات به ظاهر علمی سابق شد .

استدلال قیاسی ارسطو گرچه پژوهشگر را قادر می سازد كه اطلاعات و یافته هایش را به صورت سازمان یافتـه برای نتیجه گیری آماده سازد ولی برای رسیدن به واقعیات جدید به تنهایی مفید نبود .

موانع پژوهش در ایران چیست ؟

فرانسیس بیكن  با استفاده از روش استقرایی ، منطق را از برخی خطاها و محدودیتهای قیاسی آزاد كرده او موانع كشف واقعیات را بت نامید . انتساب این رسالت تاریخی به بیكن و نوشته های او صرفاً به خاطر شكستن بتهای فلسفی و دینی آن زمان بوده است . بت هایی كه در نظام بیكنی مورد شناسایی قرار گرفت عبارت بودند از : بت غار یعنی توجه به خواسته های شخصی و سلیقه ای افراد به طوری كه واقعیت را كتمان نماید ، بت قبیله ای كه خواسته های قومی و خانوادگی ، واقعیت را تحت تأثیر قرار می دهد . بت بازار كه نشأت گرفته از وجود ابهامات در شناخت الفاظ و كلمات به كار گرفته است و بت نمایشی یعنی پیروی كوركورانه از هر گونه الگویی می باشد .

با توجه به عقاید بیكن در می یابیم آنچه كه امروز در جامعه ما به عنوان سدی بزرگ در پیش روی پژوهش و پژوهشگر قرار دارد در واقع همان بت های می باشند كه فكر تازه و اندیشمند خلاق خریدار ندارد و همه درهای نصیحت به باغ قدیم گشوده می شود ، كه لاجرم برای گل های تازه جایی ندارد .


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی