تبیان، دستیار زندگی
در این درس به تشریح مفهوم نظام اقتصادی می پردازیم. در ابتدا باید ضرورت فعالیت اقتصادی برای دانش آموزان تشریح شود. سپس فعالیت اقتصادی تبیین و تولید، خدمات و عرضه به عنوان نمونه هایی از فعالیت اقتصادی معرفی می شود. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مفهوم نظام اقتصادی

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل چهارم/ درس اول
مفهوم نظام اقتصادی

اهداف درس

روشن شدن ضرورت فعالیت اقتصادی برای دانش آموزان

تبیین فعالیت اقتصادی و تشریح بخش های آن – تولید، خدمات و توزیع – برای دانش آموزان

مدت

45 دقیقه

وسایل لازم

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک کنید.

طرح درس

در این درس به تشریح مفهوم نظام اقتصادی می پردازیم. در ابتدا باید ضرورت فعالیت اقتصادی برای دانش آموزان تشریح شود. سپس فعالیت اقتصادی تبیین و تولید، خدمات و عرضه به عنوان نمونه هایی از فعالیت اقتصادی معرفی می شود. سپس با تعریف رابطه اقتصادی به عنوان مقدمه ای بر نظام اقتصادی موضوع را پی می گیریم.

تولید مایحتاج ضرورت برای بقای نظام اجتماعی

دبیر در آغاز این فصل باید با تأکید بر ضرورت فعالیت اقتصادی برای نظام اجتماعی بحث را شروع نماید. در این راستا دبیر می تواند با پرسش از دانش آموزان به جهت مرور آموخته های پیشین به این مهم دست یابد.

بحث نیاز نظام اجتماعی به فرد را مرور کند و از آن ضرورت وجود افراد برای بقای جامعه را استخراج نماید.

بحث خانواده و آثار مطلوب آن را عنوان نماید و نقش خانواده در تولید نسل برای بقای جامعه را استخراج نماید.

با ارائه این نمونه ها دبیر می تواند دانش آموزان را به ضرورت فعالیت اقتصادی برساند؛ بدین صورت که تمام اتفاقات فوق زمانی رخ می دهد که فرد زنده باشد و بتواند زندگی کند در نتیجه باید حداقل نیازهای مادی او – خوراک، پوشاک، مسکن - تأمین باشد.

در کار در کلاس برای تمرین  بیشتر یک بحث گروهی - یا کلاسی - تدارک دیده شده است.

فعالیت اقتصادی

بخشی از فعالیت های انجام شده در هر نظام به تهیه وسایل لازم زندگی اختصاص می یابد که از آن به فعالیت اقتصادی یاد می شود.

مفهوم نظام اقتصادی

با این تعریف از دانش آموزان بخواهید نسبت به تکمیل ستون دومِ جدول از قسمت 2 کار در کلاس اقدام نمایند. در این قسمت از دانش آموزان خواسته شده است تا 10 فعالیت اقتصادی که می شناسند را د این جدول ذکر نمایند.

پس از این مرحله با کمک دانش آموزان چند نمونه از این فعالیت ها را در کلاس مطزح کنید و نوع آن ها را مشخص نمایید و طبقه بندی مربوطه را برای دانش آموزان بیان نمایید.

تولید بخشی از فعالیت های اقتصادی است که طی آن کالا تولید می شود.

 فعالیت مهندسان و کارگران در کارخانجات خودرو سازی

خدمات بخشی از فعالیت های اقتصادی است که طی آن چیزی به عنوان خدمات عرضه می شود.

فعالیت کارمندان در بانک ها

توزیع بخشی از فعالیته ای اقتصادی است که طی آن کالا و خدمات توزیع و مبادله می شود.

فعالیت کارکنان شرکت های پخش در پخش کالا به فروشگاه ها

در تمرین 3 کار در کلاس از دانش آموزان خاسته شده است تا ده فعالیتی را که عنوان نموده اند طبقه بندی نموده و در مقابل هر یک بنویسند.

تمرین

برای فعالیت بیشتر دانش آموزان برگه کار در منزل را در اختیار دانش آموزان قرار دهید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا