تبیان، دستیار زندگی
آسیب شناسی ناسازگاری بین زن و شوهر در خانواده از منظر جامعه هدف از این درس است. در این درس سعی شده است با توجه به آموخته های پیشین و ایجاد یک فرآیند منطقی به ریشه یابی اجتماعی ناساز گاری بین زن و شوهر پرداخته شود. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسیب های نظام خانواده (1)

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل سوم/ درس چهارم

آسیب های نظام خانواده

اهداف درس

شناخت برخی آسیب های نام خانواده

بررسی ریشه ناسازگاری زن و شوهر در خانواده با استفاده از آموخته هایی که تا کنون دانش آموزان فرا گرفته اند.

مدت

90 دقیقه

وسایل لازم

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک کنید.

طرح درس

آسیب شناسی ناسازگاری بین زن و شوهر در خانواده از منظر جامعه هدف از این درس است. در این درس سعی شده است با توجه به آموخته های پیشین و ایجاد یک فرآیند منطقی به ریشه یابی اجتماعی ناساز گاری بین زن و شوهر پرداخته شود.

در ای راستا سیر منطقی که باید پیش گرفته شود به شرح زیر است :

یافتن این که ریشه ناسازگاری ها چیست؟ (برآورده نشدن انتظارات)

انتظارات چیست و از کجا آمده است ؟ انتظارات حقوقی است که یک نقش (زن یا شوهر) برای خود قایل است.

حقوقی که یک نقش برای خود قائی است چه ارتباطی به نقش مقابل (سایر نقش ها) دارد؟ این حقوق تکالیف نقش مقابل است.

چرا فرد با وجود پذیرش نقش، برخی از الگوهای عمل را -که نقش مقابل حق خود می داند- تکلیف نمی داند؟ چون در جریان اجتماعی شدن به این الگوهای عمل به عنوان تکلیف خود نرسیده است.

چرا فرد در جریان اجتماعی شدن به برخی تکالیف خود پی نمی برد؟ با پاسخ به این پرسش به این جمع بندی می رسیم که ناسازگاری خانواده ها را تنها نباید درون خانواده ها جست بلکه باید آن را در نظام اجتماعی کل هم جستجو نمود.

برگه کار در کلاس می تواند در تثبیت گام به گام آموخته های دانش آموزان مؤثر باشد.

ریشه ناسازگاری چیست؟

برای بررسی ریشه ناسازگاری می توان با مرور چند مصداق با کمک دانش آموزان به سادگی به آن دست یافت.

انتظارات چیست؟

با مروری بر مفاهیم درس حق و تکلیف به سادگی می توان به پاسخ مقتضی درباره این انتظارات و ارتباط آن با هر دو نقش زن و شوهر صحبت نمود. (در جای خود مثال و تمرین کافی در این باب ارائه شده است)

چرا فرد برخی الگوهای عمل را که نقش مقابل انتظار دارد تکلیف خود نمی داند؟

همانگونه که در مفهوم اجتماعی شدن عنوان شد، افراد در جریان اجتماعی شدن الگوهای عمل مربوط به نقش های خود را می آموزند و به تحقق آن ها علاقه مند می شوند. بر این اساس اگر :

آسیب های نظام خانواده

1. جریان اجتماعی شدن به طور کامل اتفاق نیافتد. افراد درک کاملی از حقوق و وظایف خود نداشته یا آمادگی لازم را پیدا  نکرده باشند. در برآورده کرد انتظارات دچار مشکل می شوند.

2. افراد به گونه های مختلف اجتماعی شوند؛ در زندگی انتظارات متفاوتی از هم دارند و ان تفاوت موجب اختلاف می شود.

تنوع جریان اجتماعی شدن عبارتست از :

راههای مختلف اجتماعی شدن

 وجود محیط های اجتماعی مختلف

3. نظام اجتماعی در معرض تغییرات سریع باشد در هر دوره امور متفاوتی را ارزش تلقی می کند و تزلزل بنیان خانواده نتیجه طبیعی خواهد بود.

جمع بندی

ریشه های ناسازگاری خانواده ها را نباید فقط در درون خانواده ها جست بلکه باید آن را در ورای خانواده و نظام اجتماعی کل هم جستجو کرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا