تبیان، دستیار زندگی
هدف از این درس بررسی آثار و نتایج عملکرد خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی بر روی نظام اجتماعی کل می باشد. همانگونه که می دانید نظام اجتماعی خانواده مانند سایر نظام ها می تواند آثار و نتایج مطلوب و نامطلوبی بر نظام اجتماعی کل داشته باشد ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانواده و نظام اجتماعی کل

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل سوم/ درس دوم

خانواده و نظام اجتماعی کل

اهداف درس

بررسی تاثیرات نظام اجتماعی خانواده بر بقا و رشد نظام اجتماعی کل و نظام های اجتماعی دیگر.

شناخت  مصایقی از تأثیرات مطلوب و نامطلوب نظام اجتماعی خانواده بر نظام اجتماعی کل.

مدت

45 دقیقه

وسایل لازم

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک نمایید.

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک نمایید.

طرح درس:

هدف از این درس بررسی آثار و نتایج عملکرد خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی بر روی نظام اجتماعی کل می باشد. همان گونه که می دانید نظام اجتماعی خانواده مانند سایر نظام ها می تواند آثار و نتایج مطلوب و نامطلوبی بر نظام اجتماعی کل داشته باشد که در این درس به تبیین برخی از این آثار می پردازیم.

خانواده و نظام اجتماعی کل

خانواده و نظام اجتماعی کل

رویکرد آموزشی این درس، استفاده از فعالیتی کلاسی است که می تواند به صورت فردی یا گروهی انجام شود. در این فعالیت کلاسی برای دانش آموزان موقعیت هایی در نظر گرفته شده است که اگر خانواده ها بخشی از کارکرد های خود را نداشته باشند چه اتفاقی برای جامعه پیش می آید و نظام اجتماعی کل دچار چه مشکلات و هزینه هایی خواهد شد.

دبیر پس از مرور مفاهیمی از دروس گذشته به ویژه بحث آثار مطلوب و نامطلوب نظام های اجتماعی بر نظام اجتماعی کل با پخش برگه های کار در کلاس درس خود را آغاز می نماید.

در این برگه جدولی تعبیه شده است که در ستون اول آن موقعیتی که دانش آموزان باید روی آن فکر کنند آمده است. در ستون دوم آن دانش آموزان باید به این پرسش پاسخ دهند که دراین شرایط "برای جامعه چه مشکلات و پیامدهایی پیش خواهد آمد" و در ستون سوم بحث هزینه ها و تدابیری که جامعه باید در این شرایط بپردازد؛ آمده است.

نمونه ای از پاسخ های ممکن که بهتر است دبیر آن ها را روی تابلو ثبت نماید.

پس از پایان این فعالیت کلاسی دبیر می تواند بحثی با موضوع بررسی آثار مطلوب و نامطلوب خانواده ها در جامعه داشته باشد.

تمرین

برگة کار در منزل را به عنوان تمرین به دانش آموزان ارایه نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا