تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان در این درس با خانواده از دو منظر آشنا خواهند شد. خانواده به عنوان گروه و خانواده به عنوان نظام اجتماعی. با توجه به اهمیت خانواده در نظام اجتماعی کل، در این درس به تشریح نظام خانواده خواهیم پرداخت ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانواده یک نظام اجتماعی (2)

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل سوم/ درس اول

خانواده یک نظام اجتماعی

اهداف درس:

دانش آموزان در این درس می آموزند که :

خانواده یک نظام اجتماعی

خانواده را از دو منظر گروه و نظام اجتماعی تشریح نمایند.

خانواده یک نظام اجتماعی

خانواده از چه نقش هایی تشکیل شده است.

خانواده یک نظام اجتماعی

الگوهای عمل مربوط به هر نقش چیست.

خانواده یک نظام اجتماعی

رابطه این الگوهای عمل با یکدیگر چگونه است.

خانواده یک نظام اجتماعی

نظام اجتماعی خانواده حول کدام ارزش ها سازمان می یابند.

خانواده یک نظام اجتماعی

مدت:

45 دقیقه

خانواده یک نظام اجتماعی

وسایل لازم:

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک نمایید.

خانواده یک نظام اجتماعی

طرح درس:

دانش آموزان در این درس با خانواده از دو منظر آشنا خواهند شد. خانواده به عنوان گروه و خانواده به عنوان نظام اجتماعی. با توجه به اهمیت خانواده در نظام اجتماعی کل، در این درس به تشریح نظام خانواده خواهیم پرداخت و با توجه به آموخته های دانش آموزان در دو فصل گذشته به تحلیل نظام اجتماعی کل خواهیم پرداخت.

خانواده یک نظام اجتماعی

خانواده به عنوان یک گروه

خانواده به عنوان یک گروه یعنی، مجموعه ای از افراد که خود را ما تلقی می کنند و با یکدیگر تعاملی نسبتاً پایدار و منظم دارند.

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی یعنی، مجموعه ای از نقش های متقابل به هم پیوسته که برای تحقق بخشیدن به هدفی مشخص با هم پیوند یافته اند. با کمک دانش آموزان دروس گذشته را مرور کنید؛ مفاهیمی چون گروه، نظام، نظام اجتماعی، الگوی عمل یا هنجار، نقش اجتماعی، حقوق و تکالیف.

پس از مرور مفاهیم گذشته در این درس می خواهیم تحلیلی بر خانواده به عنوان نظام اجتماعی داشته باشیم. برای دستیابی به این هدف برگه کار در کلاس را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. هدف از این برگه تحلیل گام به گام خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی است.

خانواده از چه نقش هایی تشکیل شده است؟

این اولین سوالی است که در برگه کار در کلاس از دانش آموزان خواسته شده است. در پاسخ به این سؤال نکات زیر در هدایت پاسخ دانش آموزان باید رعایت شود:

وجود نقش زن و شوهری برای تشکیل خانواده کفایت می کند؛ ممکن است خانواده با وجود فرزند نقش های بیشتری داشته باشد؛ در خانواده هر فرد ممکن است بیش از یک نقش داشته باشد مثلاً نقش پدر و شوهر را یک نفر دارد و . . . ) "الگوهای عمل (هنجارهای) هر نقش را بنویسید."
خانواده یک نظام اجتماعی

پس از تعیین نقش های مختلف خانواده از آن ها بخواهید هنجار های هر نقش را بنویسند.

"حقوق و تکالیف هر نقش را معین کنید" در این قسمت از دانش آموزان بخواهید حقوق و تکالیف هر نقش را معین نمایند و پس از تعیین این حقوق و تکالیف و با کمک آن ها وابستگی متقابل نقش ها را تعیین نمایند.

در انتها مشخص کنند خانواده چه ارزش هایی دارد و چه هدفی را دنبال می کند.

پس از پایان یافتن فعالیت کلاسی و با توجه به تعریف نظام اجتماعی با کمک دانش آموزان به تشریح ویژگی های خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی بپردازید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا