تبیان، دستیار زندگی
در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمان قضا شدن نماز ظهر و عصر

نماز

سوال: در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟

امام خمینی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بین برود.]

(توضیح المسائل، 1371، با استفاده از م 731، 735و 748)

آیة الله اراکی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر بگذرد.]

(توضیح المسائل، 1372، با استفاده از م 725، 729 و 742)

آیة الله بهجت(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب موقعی است که آفتاب از زمینی که مسّطح است غروب کند]

(توضیح المسائل، 1381، با استفاده از م 619- 613)

(وسیلة النجاة، 1381، ص 175، م 9)

آیة الله تبریزی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [وقت نماز ظهر و عصر از زوال تا غروب است بنابر احتیاط واجب، اگر این دو نماز را به تأخیر انداخت، بین غروب و ذهاب حمره مشرقیه (رفتن سرخی طرف مشرق) به نیت نه ادا و نه قضا بخواند و پس از گذشت این وقت دیگر نماز عصر قضاست.]

(توضیح المسائل، 1383، با استفاده از م 739، 743 و 756)

(منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج1، الفصل الثانی، ص 136)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

نماز ظهر وقتی که فقط به قدر خواندن نماز عصر تا غروب آفتاب وقت باقی است، قضا می باشد و نماز عصر هم به هنگام غروب آفتاب قضا می باشد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خوئی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

(توضیح المسائل، 1422 هـ ق، با استفاده از م 738، 743 و 756)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

(توضیح المسائل، 1423هـ ق، با استفاده از م 718، 723، 736)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید از بین برود.]

(توضیح المسائل، 1381، ج1، با استفاده از م 738، 744 و 756)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر بگذرد.]

(توضیح المسائل، 1377، با استفاده از م 739، 743 و 756)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [مغرب زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بالای سر انسان بگذرد.]

(توضیح المسائل، 1383، با استفاده از م 729، 734 و 747)

آیة الله گلپایگانی(ره):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر انسان بگذرد.]

(توضیح المسائل، 1414هـ ق، با استفاده از م 739، 743 و 756)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

(توضیح المسائل، 1382، با استفاده از م 673، 675 و 688)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.

(مغرب زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از آفتاب پدید می آید، از بین برود).

(توضیح المسائل، 1379، ص 154 و 156، با استفاده  از م 732و 749)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.

اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.]

(توضیح المسائل، 1379، با استفاده از م 737، 741 و 754)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.