تبیان، دستیار زندگی
خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه ای خدای مهربان من از تو خواهش می کنم که برای پدرم ماشین خریده بشود و مادرم از ناراحتی کمر و پا خوب بشود و خواهرم هر چه زودتر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حسین جعفریان

به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

ای خدای مهربان من از تو خواهش می کنم که برای پدرم ماشین خریده بشود و مادرم از ناراحتی کمر و پا خوب بشود و خواهرم هر چه زودتر به مدرسه برود. نمره هایم 20 بشود. خدانگهدار.