تبیان، دستیار زندگی
می کنم و از خدا می خواهم که مادر و پدرم همیشه سایه شان بالا سر من باشد و همیشه سالم و سلامت باشند و این هم از خدا می خواهم که امام زمان هم ظهور کند. من چیزهای زیادی از خدا می خواهم اما چون وقت نداریم نمی نویسم....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میلاد نبی ئیان

من آروز می کنم و از خدا می خواهم که مادر و پدرم همیشه سایه شان بالا سر من باشد و همیشه سالم و سلامت باشند و این هم از خدا می خواهم که امام زمان هم ظهور کند. من چیزهای زیادی از خدا می خواهم اما چون وقت نداریم نمی نویسم.