تبیان، دستیار زندگی
خدا الهام می کند علم را به اهل سعادت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فضیلت علم و هم نشینی با علما


خدا الهام می کند علم را به اهل سعادت و محروم می سازد از آن ارباب شقاوت را، پس خوشا به حال کسی که خدا او را از حظ علم محروم نگرداند.


قال الامام علی بن موسی الرضا (ع) : قال رسول الله (ص) : مجالسه العلماء عباده و النظر الی علی عباده و النظر الی البیت عباده و النظر الی المصحف عباد و النظر الی الوالدین عباده.(1)

امام رضا (ع) فرمودند که رسول خدا (ص) فرموده اند: همنشینی با علما عبادتست ونظر کردن به علی (ع) عبادت است. نگاه به خانه ی خدا عبادت است و نگاه به قرآن عبادت است و نیز نگاه به والدین عبادت است.

از امام علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده(2) که آن حضرت از پدران خویش روایت فرمودند که حضرت رسول (ص) فرمودند که:

فضیلت علم و همنشینی با علما

بر هر مسلمی طلب علم واجبست. پس بطلبید علم را از جایی که مظنه ی آن را دارید و کسب کنید آن را از اهلش، به درستی که تعلیم گرفتن علم از برای خدا حسنه است و طلب آن عبادت است، ذکر کردن آن با یکدیگر تسبیح پروردگار است و عمل کردن به آن جهاد در راه خداست، یاد دادن آن به کسی که مسایل حلال و حرام نمی داند تصدق کردن است و رسانیدن به اهلش تقرب به خداست، زیرا که به آن دانسته می شود مسایل حلال و حرام و به آن روشن و ظاهر می شود راه بهشت و آن انیس است در وحشت و مصاحب و رفیق است در تنهایی و غربت و هم زبانی است در خلوت و راه نماست در هر حالت، سلاح است در مقابل دشمنان و زینت است در نزد دوستان.

به سبب علم، خدا مرتبه ی قومی را بلند می کند و ایشان را راهنمای مردم به سوی خیر می گرداند تا مردم متابعت آثار ایشان را کنند و اقتدا به افعال ایشان نمایند،ملایکه رغبت می نمایند به دوستی و محبت ایشان و می گسترانند برای شان بال های خود را و هر خشک و تری از برای ایشان طلب آمرزش می کند، حتی ماهیان دریا و حیوانات صحرا؛ به درستی که به علم دل ها از جهل زنده می شود و دیده های بصیرت روشن می گردد و بدن های ضعیف قوی میگردد و علم بنده را می رساند به سرمنزل اخیار و مجالس ابرار و به درجات بلند.

مراتب ارجمند در دنیا و آخرت و ثواب ذکر علم معادل ثواب روزه داشتن است و درس دادن مقابل عبادت شب هاست. اطاعت پروردگار و عبادت او به علم می شود و به آن صله ی ارحام بجا آورده می شود و شناخته می شود حلال و حرام، علم پیشرو و امام است و عمل تابع آن است. خدا الهام می کند علم را به اهل سعادت و محروم می سازد از آن ارباب شقاوت را، پس خوشا به حال کسی که خدا او را از حظ علم محروم نگرداند. (3)


منابع:

1- کشف الغمه 3/62

2- بحارالانوار 1/170

3- بحارالانوار 1/171

بخش حریم رضوی