تبیان، دستیار زندگی
ای که ما را آفریده ای، سلام ای خدایی که به ما عقل دادی، شما به ما عقل داده ای که در زندگی دوست داشتنی و مهربان باشیم، من دوست دارم خدا من و پدر و مارم را و خواهرم را نگه بدار، من فقط دوست دارم که مهربان با دوستام باشم. من دوس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میثم ادراکی

سلام خدا، ای که ما را آفریده ای، سلام ای خدایی که به ما عقل دادی، شما به ما عقل داده ای که در زندگی دوست داشتنی و مهربان باشیم، من دوست دارم خدا من و پدر و مارم را و خواهرم را نگه بدار، من فقط دوست دارم که مهربان با دوستام باشم. من دوست دارم که یک دوچرخه و کامپیوتر داشته باشم، من فقط دوست دارم که امام زمان در کشور ما بیاید.