تبیان، دستیار زندگی
آیا بر زنان واجب است که هنگام نماز کف و روی پا را بپوشانند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوشاندن کف و روی پا در نماز

نماز

سوال: آیا بر زنان واجب است که هنگام نماز کف و روی پا را بپوشانند؟

امام خمینی(ره):

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، ص 109، م 789 استفتائات، 1382، ج 3،  ص 251، با استفاده از س 170)

آیة الله اراکی(ره):

در صورتی که نامحرم نباشد در نماز پوشاندن پاها تا مچ لازم نیست. اما برای این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1373، ص 147، م 783، عروة الوثقی، 1425هـ ق، ج1، ص 416، م 5)

آیة الله بهجت(ره):

احتیاط مستحب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست. ولی احتیاط در این است که کف پا باز نباشد. امّا برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 384، ص 133، م 622)

آیة الله تبریزی(ره):

احتیاط مستحب آن است که کف پاها را هم بپوشاند. ولی پوشاندن روی پاها تا مچ لازم نیست اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1383، ص 126 م797)

لازم نیست کف و روی پا را در حال نماز بپوشاند و بنابر احتیاط واجب از نامحرم باید بپوشانند والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن آن لازم نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خوئی(ره):

در صورتی که نامحرمی نباشد احتیاط مستحب آن است که کف پاها را بپوشاند ولی پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست اما برای آن که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1422هـ ق ، ص 141، م 797)

(استفتائات پرسش و پاسخ، ص 298، با استفاده از س 1002)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست. امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1425 هـ ق، ص 165 و 166، م 777 و ص 486 با استفاده از م 2394)

برای نماز واجب نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

در صورتی که نامحرم نباشد احتیاط مستحب آن است که کف پاها را بپوشاند، ولی پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست.

(توضیح المسائل، 1381، ص 197، م 797)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1382، ص 164 م 797 و ص 492، با استفاده از م 2444)

اگر نامحرمی که ناظر است نباشد واجب نیست. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، اما برای آن که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ راهم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1384، ص 135، م 793)

خیر. ولی در مقابل نامحرم باید بپوشانند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله گلپایگانی(ره):

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1382، ص 141، م 797 و ص 413، با استفاده از م 2444)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

پوشاندن پاها تا مچ لازم نیست، امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است احتیاط این است که پایین تر از مچ را هم بپوشاند و در صورت وجود نامحرم اگر منشأ فسادی شود پوشاندن آن لازمست.

(توضیح المسائل، ص 143، م 737 )

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

خیر، لازم نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1384، ص 172، م 790)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

در صورتی که نامحرم نباشد، احتیاط مستحب آن است که کف پاها را بپوشاند، ولی پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست؛ اما برای آن که اطمینان کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(توضیح المسائل، 1383، ص 344، م 795 و ص 666، با استفاده از م 2499)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.