تبیان، دستیار زندگی
نزدیک دریا که رسیدند قورباغه خاکستری را زمین گذاشتند و کمی از آب دریا روی صورتش ریختند. بعد از اینکه قورباغه خاکستری بهوش آمد از آنها تشکر و هر سه خنده کنان به شنا در آب خنک دریا پ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نزدیک دریا که رسیدند قورباغه خاکستری را زمین گذاشتند و کمی از آب دریا روی صورتش ریختند. بعد از اینکه قورباغه خاکستری بهوش آمد از آنها تشکر و هر سه خنده کنان به شنا در آب خنک دریا پرداختند.

پایان