تبیان، دستیار زندگی
دیدند که آب بسرعت رد می شود. قورباغه سبز گفت: - بیا بپریم توی آب و شنا کنیم تا به آخر آب برسیم، این طوری بهتر است. قورباغه خاکستری هم حرف قورباغه سبز را قبول کرد و دو تائی پریدند، توی آب. قورباغه سبز و قورباغه خاکستری مدتها ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی به جوی نگاه کردند، دیدند که آب بسرعت رد می شود. قورباغه سبز گفت:

- بیا بپریم توی آب و شنا کنیم تا به آخر آب برسیم، این طوری بهتر است.

قورباغه خاکستری هم حرف قورباغه سبز را قبول کرد و دو تائی پریدند، توی آب.

قورباغه سبز و قورباغه خاکستری مدتها شنا کردند. هر وقت خیلی خسته می شدند، از آب بیرون می آمدند و در زیر سبزه های کنار جوی استراحت می کردند، بعد که خستگی از تنشان در می رفت دو باره می پریدند توی آب و شنا می کردند.