تبیان، دستیار زندگی
تصاویر چهارمین روز حضور تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر چهارمین روز حضور تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهان

تصاویر چهارمین روز حضور تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهان

غرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهانغرفه تبیان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه كامپیوتر اصفهان

عکس: حامد خدابنده

تنظیم: هومن بهلولی