تبیان، دستیار زندگی
پایگاههای موجود در اینترانت تبیان فهرست مراكز استانی اینترانت تبیان فهرست مراکز استانی اینترانت تبیان مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران : شماره شبکه (اتصال): 9718733 tebyannetشناسه کاربری: tebyannetرمز عبور ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی:81202220
مشخصات لازم برای دسترسی به شبکه هوشمند تهران

شماره پشتیبانی:81202220

شماره اتصال به شبکه: 9092302300

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتمشهد :

شماره شبکه (اتصال):9712010

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 8403287

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم:

شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2909510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاراک:

شماره شبکه (اتصال): 9713001

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3662045- 3667206

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاصفهان :

شماره شبکه (اتصال): 9710971

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2344612

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتیزد :

شماره شبکه (اتصال): 9717414

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7255684

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتکرمان:

شماره شبکه (اتصال): 9712200

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2221191

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبندرعباس:

شماره شبکه (اتصال): 9713000

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3330407

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتقزوین:

شماره شبکه (اتصال): 9713312

tebyannetشناسه کاربری:

tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3321051

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشهرکرد:

شماره شبکه (اتصال): 9712245

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2261801

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتزاهدان:

شماره شبکه (اتصال): 9713002

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3219017-8

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتهمدان:

شماره شبکه (اتصال): 9714256

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 4227903

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاهواز:

شماره شبکه (اتصال): 9713007

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3366636

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتخرم آباد :

شماره شبکه (اتصال): 9713503

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3240043-3240038-40

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبیرجند:

شماره شبکه (اتصال): 9713100

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: -4449991-8

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبجنورد :

شماره شبکه (اتصال): 9712501

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2256224

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبابل :

شماره شبکه (اتصال): 9712222

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2297419

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشیراز:

شماره شبکه (اتصال): 9712046

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2333706-2350533

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتگرگان :

شماره شبکه (اتصال): 9712010

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2242001

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاردبیل :

شماره شبکه (اتصال): 9717122

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7717571

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتسنندج:

شماره شبکه (اتصال): 9712221

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 226804-5

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتتبریز :

شماره شبکه (اتصال):9715020

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:5233954

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشاهرود:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی: 2228873 ، 2238687

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :

شماره شبکه (اتصال):2239908

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:2225511 ،2224618

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:

شماره شبکه (اتصال):9717217

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 7233033

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:

شماره شبکه (اتصال):9712235

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2246212، 2249267

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:

شماره شبکه (اتصال):9713400

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 5558251 ، 3554231

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:

شماره شبکه (اتصال):6659901

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 6605288

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ساری:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2200277

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:

شماره شبکه (اتصال):9712234

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3332124

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زنجان:

شماره شبکه (اتصال):9712421

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3225510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشکین شهر:

شماره شبکه (اتصال):9715326

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:
شماره شبکه (اتصال):9712234
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 3332124

وب سایت های استانهای حوزه هنری
www.artabriz.irاستان آذربایجان شرقی
http://tebyan-urmia.irاستان آذربایجان غربی
Managment/Articles/www.artart.irاستان اردبیل
www.artesfahan.comاستان اصفهان
www.artilam.irاستان ایلام
www.artbushehr.irاستان بوشهر
http://www.artehran.comاستان تهران
http://www.artbirjand.irاستان خراسان جنوبی
http://www.artmashad.irاستان خراسان رضوی
http://www.artbojnoord.irاستان خراسان شمالی
http://www.artkhuzestan.irاستان خوزستان
http://www.artzanjan.irاستان زنجان
http://www.artzahedan.irاستان سیستان و بلوچستان
www.artfars.irاستان فارس
www.tebyan-qz.irاستان قزوین
www.qomart.irاستان قم
www.artsanandaj.irاستان کردستان
http://www.artkermanshah.irاستان کرمانشاه (٢)
www.kermanshahhonar.comاستان کرمانشاه (١)
www.artyasuj.irاستان کهکیلویه و بویراحمد
www.artgolestan.irاستان گلستان
www.artlorestan.irاستان لرستان
www.artmazandaran.irاستان مازندران
www.artmarkazi.irاستان مرکزی
www.arthormozgan.irاستان هرمزگان
www.arthamadan.irاستان همدان
www.artyazd.comاستان یزد
استان سمنان
استان کرمان

صفحه اصلی