تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی دانش آموزان مقطع دبیرستان که با مفهوم نقطه جوش و ذوب آشنایی دارند به صورت تعاملی با نمودار دما، زمان آشنا شده و نقطه جوش و ذوب سه ماده متفاوت را در آزمایشگاه مجازی خواهند یافت....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندازه گیری نقطه جوش و ذوب

نقطه ذوب

نقطه ذوب درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، ماده جامد به مایع تبدیل شود (درجه حرارتی که در آن فشار بخار مایع با جامد برابر گردد). در تمام مدت ذوب درجه حرارت ثابت میماند و در این درجه حرارت دو فاز در حال تعادل هستند. وجود ناخالصی در یک ماده، نقطه ذوب آنرا پایین می آورد و مخلوط دو ماده، دارای نقطه ذوبی پایین تر از هر کدام از دو ماده اولیه است.

نقطه جوش

نقطه جوش یک مایع به صورت درجه حرارتی تعریف می‌شود که در آن فشار بخار مایع برابر با فشار بیرونی باشد. چنانچه فشار خارج 760 میلیمتر جیوه باشد. یک مایع وقتی خواهد جوشید که فشار بخار آن برابر با این مقدار باشد.

وقتی که فشار بخار یک مایع با فشار جو برابر می شود، مایع شروع به جوشیدن می‌کند. در این دما ، بخار حاصل در داخل مایع سبب ایجاد حباب و غلیان خاص جوشش می‌شود. تشکیل حباب در دمای پایینتر از نقطه جوش غیر‌ ممکن است، زیرا فشار جو بر سطح مایع که بیش از فشار داخل آن است، مانع از تشکیل حباب می‌شود. دمای مایع در حال جوش تا هنگامی که تمام مایع بخار نشده است، ثابت می‌ماند در یک ظرف بدون درپوش حداکثر فشار بخاری که هر مایع می‌تواند داشته باشد برابر با فشار جو می‌باشد.

در این آموزش تعاملی دانش آموزان مقطع دبیرستان که با مفهوم  نقطه جوش و ذوب آشنایی دارند به صورت تعاملی با نمودار دما، زمان آشنا شده و  نقطه جوش و ذوب سه ماده متفاوت را در آزمایشگاه مجازی خواهند یافت.


مرکز یادگیری سایت تبیان