تبیان، دستیار زندگی
Disk Drive< Hardware تغییر نام و آیکون درایو ( در تمام ویندوزها ) این ویژگی به شما امکان می دهد تا نام و آیکونی که درexplorerوجود دارد و برای نشان دادن درایو بکار می رود را تغییر داد . تبدیل یک IEEE 1394  به یک دیسک ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر نام و آیکون درایو( در تمام ویندوزها )

رجیستری ویندوز (Disk Drive)

این ویژگی به شما امکان می دهد تا نام و آیکونی که درexplorerوجود دارد و برای نشان دادن درایو بکار می رود را تغییر داد .
تبدیل یک IEEE 1394  به یک دیسک دینامیک( در ویندوزXP)
این ویژگی به شما امکان تبدیل یک یا را به یک دیسک درایو دینامیک می دهد .

کنترل ویژگیAutorun مربوط بهCD-ROM( در ویندوزNT/2000/XP)
بطور معمول و در هنگام وارد کردن یکCdدر سیستم محتوای آن بطور اتوماتیک اجرا می شود . با استفاده از این ویژگی می توانید این عملکرد را غیر فعال کنید.

پیام Disk Free Space هارد( در ویندوزNT/2000/XP)
بطور پیش فرض و در هنگامی که مقدار فضای خالی در یک هارد کمتر از10% فضای آن درایو شود ، پیامی نمایان می شود . با استفاده از این ویژگی ها امکان فعال و یا غیر فعال کردن این ویژگی وجود دارد.

غیر فعال کردن CD Burning ( در ویندوزXP)
از این تنظیمات برای غیر فعال کردن ویژگی داخلی  CD Burning ویندوز استفاده می شود.