تبیان، دستیار زندگی
Customize  < Tips and Tricks مشاهده اطلاعات کارخانه ای و اطلاعات پشتیبانی ( در تمام ویندوزها ) این ویژگی به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به شرکت تولید کننده و پشتیبان کننده را در قسمتSystem Propertiesمربوط بهContro...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهده اطلاعات کارخانه ای و اطلاعات پشتیبانی ( در تمام ویندوزها )

رجیستری ویندوز (Customize)

این ویژگی به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به شرکت تولید کننده و پشتیبان کننده را در قسمتSystem Propertiesمربوط بهControl Panel مشاهده کنید .این امر هنگامی مفید است که شما به عنوان فروشنده و پشتیبان کننده از سیستم قصد یاد آوری نام و اطلاعات شرکت خود را برای مشتریان دارید .

تغییر اطلاعات پیش فرض نام و شرکت ( در تمام ویندوز ها )
هنگام نصب هر برنامه جدید یک نام و شرکتاز شما دریافت می شود .در برخی برنامه ها با استفاده از ویژگیMS SETUPاین نام و مشخصات از اطلاعات موجود در سیستم شما دریافت می شود و کار شما را در ورود اطلاعات آسان می کند . در صورت اشتباه بودن این اطلاعات از طریق این ویژگی می توانیداطلاعاتمزبوررا تصحیح کنید.