تبیان، دستیار زندگی
Security مخفی کردن درایو ها در My Computer ( در تمام ویندوز ها ) با استفاده از تنظیمات این بخش از رجیستری می توانید نحوه مشاهده و یا مخفی شدن تمام درایو ها و یا درایو های انتخاب شده را امکان پذیر سازید. رجیستری را باز کرده و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مخفی کردن درایو ها درMy Computer( در تمام ویندوز ها )


با استفاده از تنظیمات این بخش از رجیستری می توانید نحوه مشاهده و یا مخفی شدن تمام درایو ها و یا درایو های انتخاب شده را امکان پذیر سازید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
مقدار "NoDrives" از یک کلمه   32-bit برای تعریف مشاهده هر درایو در کامپیوتر استفاده می کند .26bitاز32bit کلمه نام درایو را تعیین می کند که حروفA تاZمی باشند. هنگامی که مقدار درایو ها"0" تعیین شوند ، درایو مخفی شده و هنگامی که مقدار آن برابر"1" در نظر گرفته شود نام درایو مشاهده می شود .
در صورتی که با مقادیرHex آشنایی ندارید می توانید از مقادیرDesimal زیر برای مخفی کردن درایو ها استفاده کنید :


A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432

برای مخفی کردن تمامی درایو ها نیز می توانید از مقدار 67108863 استفاده کنید. برای مخفی کردن دو یا چند درایو مختلف نیز می توانید مقادیر آنها را بایکدیگر جمع کنید .به عنوان مثال برای مخفی کردن درایو هایA وD باید مقدار 1+8=9 را وارد کنید .البته در این صورت برای مشاهده اطلاعات درایو مزبور می توانید نام آن را در نوار آدرس وارد کنید .(به عنوان مثال/:d)
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی نمائید .

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
Value Name: NoDrives
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.