تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم دما آشنا هستند و در این محیط تعاملی با تبدیل واحدهای دمایی به یکدیگر آشنا شده و می توانید هزاران مسئله تبدیل دما را شبیه سازی و حل کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دماسنج

دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم دما آشنا هستند و در این محیط تعاملی با تبدیل واحدهای دمایی به یکدیگر آشنا شده و می توانید هزاران مسئله تبدیل دما را شبیه سازی و حل کنید.

تعریف دما

دما عبارت است از شدت انرژی حرارتی ناشی از حرکات اتفاقی ملکول های یک جسم که در حالت تعادل حرارتی می باشد.

واحدهای اندازه گیری دما

درجه سلسیوس(سانتی گراد): مقیاس علمی متداول سلسیوس است که در ان صفر درجه نقطه انجماد و صد درجه نقطه جوش آب در فشار یک اتمسفر است.

درجه فارنهایت: نقاط منشا این مقیاس دقیقا روشن نیست ولیگزارش شده است که نقطه شروع و یا صفر درجه فارنهایت از قرار دان حباب دماسنج در مخلوطی از برف یا یخ و آمونیم کلرید حاصل شده است و بالاترین نقطه این مقیاس، دمای شروع جوشش جیوه است. اختلاف بین این دو دما به 600 قسمت یا درجه تقسیم شده است.

درجه کلوین: در سیستم SI دمای مطلق را بر حسب درجه کلوین اندازه گیری می کنند. در حقیقت صفر مطلق در مقیاس کلوین، 15/273-  درجه سانتی گراد توسط مخترع ان یعنی لرد کلوین در نظر گرفته شده است. این دما پایین ترین دمای ممکن است و در این دما انرژی جنبشی ملکول ها به صفر می رسد.

تبدیل واحدهای دما به یکدیگر

Tk=Tc+273

TF=1/8TC+32

سعی کنید در این محیط تعاملی، تبدیل واحدهای دمایی را به یکدیگر کشف نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان