تبیان، دستیار زندگی
به منظور افزایش اعتماد به نفس و حس مسئولیت پذیری دانش آموزان ، کنترل و اجرای فعالیتهای مدرسه به دانش آموزان آن مدرسه سپرده می شود . طرح مدام از طرف هر مدرسه حداکثر ۳روز در طول سال تحصیلی برگزار می گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان

 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
 • برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان
  برگزاری طرح مدام در مدارس راهنمایی شاهد ابوذر اصفهان

منبع: اداره کل اموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

بخش سفیران تبیان