تبیان، دستیار زندگی
این نوع نامه ها شامل نام و آدرس شرکت بوده و معمولا در قسمت بالا و وسط کاغذ قرار می گیرد. گاهی نام شرکت در وسط کاغذ نیز چاپ می شود و آدرس در گوشه سمت راست نامه درج می گردد. شماره تلفن و آدرس تلگرافی با ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختار نامه نگاری و بازرگانی

ساختار نامه نگاری و بازرگانی

الف- سرنامه و نشانی

نامه های تجاری – اداری:

این نوع نامه ها شامل نام و آدرس شرکت بوده و معمولا در قسمت بالا و وسط کاغذ قرار می گیرد. گاهی نام شرکت در وسط کاغذ نیز چاپ می شود و آدرس در گوشه سمت راست نامه درج می گردد. شماره تلفن و آدرس تلگرافی با قدری فاصله در قسمت چپ نامه همراه با کد لازم قرار می گیرد.

نامه های دوستانه – خصوصی:

در این نامه ها اسم و آدرس نویسنده نامه در سمت راست به شرح و ترتیب زیر قرار می گیرد:

اسم، نویسنده، شماره منزل، کوچه ، خیابان، شهر، کشور.

در این نوع نامه نگاری معمولا لزومی به ذکر اسم نویسنده در سمت راست و بالای نامه نیست. معمولا آدرس گیرنده در بالا و سمت چپ نامه نظیر نامه های تجاری – اداری درج نمی گردد.

سرنامه خود شامل قسمت های زیر است:

1-  تاریخ و تقویم

تاریخ در سمت راست نامه با فاصله زیر سر صفحه و نشانی شرکت تایپ می شود، ذکر نکته زیر در مورد تاریخ ضروری است:

برای ماه ها، ارقام تنها نباید به کار برد. لازم است آن ها را به صورت کامل یا با علایم اختصاری خاص خود نوشت.

در نامه های خصوصی و دوستانه پس از اتمام آدرس فرستنده تاریخ درج می گردد و ممکن است به صورت عددی و یا کامل تحریر شود.

2-  ردیف یا شماره نامه یا رجوع و بازگشت

خط ردیف، رجوع یا بازگشت یا شماره نامه به موازات تاریخ نامه از سمت چپ و گاهی سمت راست نامه تنظیم می گردد. منظور از این خط دادن جزئیاتی در مورد نویسنده نامه، ماشین نویس و یا هر نوع شماره ای است که برای استفاده داخلی مخصوص پرونده یا کلاسه کردن آن ها به کار برده می شود. در موقع جواب بهتر است به این شماره اشاره شود. در نامه برخی از شرکت ها دو ردیف برای شماره و بازگشت منظور می شود. و در برخی از نامه ها، تاریخ و شماره بازگشت نویسنده و گیرنده در یک خط است.

ب- آدرس داخلی یا آدرس گیرنده

آدرس داخلی یا گیرنده معمولا بین 4 تا 6 فاصله ماشینی از تاریخ نامه ولی از سمت چپ تحریر می شود. البته گاهی آدرس را در پایین نامه در حدود 4 تا 6 فاصله از زیر امضاء در سمت چپ تحریر می کنند.

ج- سلام و درود

نامه های تجاری – اداری:

در حدود سه فاصله ماشینی زیر آخرین خط آدرس گیرنده، خط سلام و درود شروع می شود. نکته مهم این است که نحوه شروع سلام در رابطه مستقیم با آدرس گیرنده می باشد.

ساختار نامه نگاری و بازرگانی

د- شروع و متن نامه

مطالب نامه در پاراگراف های متعددی در متن نامه درج می گردد. تعداد پاراگراف ها مربوط به خصوصیات نامه است. به طور کلی برای هر موضوع و مطلب تازه پاراگراف به خصوصی لازم است. باید در نظر داشت کاربرد پاراگراف ها زیاد دل بخواهی نیست.

و- پایان احترام آمیز

نامه های تجاری – اداری:

به دنبال آخرین پاراگراف نامه، پایان احترام آمیز نامه تحریر می شود. این قسمت از متن نامه با فاصله مضاعف جدا می شود و در سمت راست، ولی نه خیلی نزدیک حاشیه، قرار می گیرد. نکته ای که باید در نظر داشت این است که پایان احترام آمیز با سلام و درود مطابقت داشته و بی ارتباط نباشد.

ه- امضاء

نامه های تجاری – اداری:

وقتی نامه تکمیل شد آماده امضاء می شود. امضاء باید بلافاصله زیر پایان احترام آمیز قرار گیرد تا مانع هر گونه اضافات دیگری بر نامه باشد. با توجه به این که امضاء بسیاری از مسئولان ناخوانا است، معمول این است که نام او را با رعایت پنج فاصله ماشینی در زیر پایان احترام آمیز تحریر می نمایند و آن وقت امضاء وی در جای تعیین شده قرار می گیرد.

نامه های خصوصی – دوستانه:

در نامه های خصوصی – دوستانه در موقع امضاء ذکر نام کوچک نویسنده کافی است و معمولا نیز با حروف بزرگ تحریر می شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

نامه و نامه نگاری

ارائه یک پروژه علمی

بررسی نتایج آزمایش و ارائه آن