تبیان، دستیار زندگی
آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی كشور با تصویب این شورا و پس از رسیدن به استحضار مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با تأیید مقام معظم رهبری؛

آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فضای مجازی كشور ابلاغ شد

شورای عالی فضای مجازی كشور

آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی كشور با تصویب این شورا و پس از رسیدن به استحضار مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی، شورای عالی فضای مجازی در پنجمین جلسه خود در 10 تیرماه 91 «آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فضای مجازی كشور» را به شرح زیر تصویب كرد.

ماده1) در این آیین‌نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل بكار می‌رود:

شورای عالی: شورای عالی فضای مجازی كشور

رئیس شورا: رئیس شورای عالی فضای مجازی كشور

رئیس جلسه: رئیس جلسه شورای عالی فضای مجازی كشور

مركز: مركز ملی فضای مجازی كشور

دبیر شورا: دبیر شورای عالی فضای مجازی كشور

دبیرخانه: دبیرخانه‌‌ی شورای عالی فضای مجازی كشور

شورای معین: شورای معین شورای عالی فضای مجازی كشور

ماده2) دبیر شورا كه ریاست مركز را نیز برعهده خواهد داشت با پیشنهاد رئیس شورا و براساس نظر موافق اكثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حكم رئیس شورا منصوب خواهد شد.

تبصره1ـ پیشنهاد عزل رئیس مركز به صورت كتبی توسط رئیس شورا یا حداقل پنج نفر از اعضاء قابل طرح است و در اولین جلسه‌‌ی شورا بررسی شده و در صورت كسب رأی موافق اكثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌‌شود. رئیس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداكثر به مدت سه ماه برای مركز تعیین می‌‌نماید.

تبصره2ـ در صورت تغییر اكثریت اعضای شورای عالی طی دوره، كسب رأی موافق اكثریت مطلق اعضای شورا برای ابقای رئیس مركز لازم می‌‌باشد.

ماده3) رئیس مركز، وظایف دبیرخانه را نیز برعهده خواهد داشت.

ماده4) برنامه‌های پنجساله و سنواتی مربوط به تحقق وظایف شورای عالی بر اساس اسناد بالادستی، به پیشنهاد دبیر تهیه و به تصویب شورای عالی می‌‌رسد.

ماده5) جلسات شورای عالی با حضور اكثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رئیس شورا و در غیاب ایشان، رئیس مجلس شورای اسلامی و یا رئیس قوه قضاییه رسمیت می‌یابد.

تبصره ـ اعضای حقیقی كه مرخصی طولانی (حداقل سه ماه)‌، به دلایل موجه از قبیل فرصت مطالعاتی، مأموریت، بیماری و مسافرت از رئیس شورا گرفته باشند در دوره مرخصی، رأی و عضویت آنان در حد نصاب رسمیت جلسات محسوب نخواهد شد.

ماده6) جلسات شورای عالی هر چهار هفته حداقل یك بار تشكیل می‌شود.

تبصره ـ جلسات فوق‌العاده به یكی از دو صورت ذیل، قابل تشكیل است:

الف: به دعوت رئیس شورا

ب: به تقاضای یك سوم كل اعضاء

ماده7) وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:

الف) صدور حكم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده 2

ب) ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و سایر مواد آیین‌‌نامه

ج) تشكیل جلسه فوق‌العاده مطابق ماده 6

د) ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده 11

ه) تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13

ماده8) اوراق و اسناد كتبی، الكترونیكی، صوتی و تصویری ارائه‌ شده در جلسات شورای عالی و نیز مشروح مذاكرات شورا دارای طبقه‌بندی حفاظتی است و مرجع آن، دبیر است. بهره‌برداری از این اسناد برای اعضای شورا مشروط به حفظ طبقه‌بندی بلامانع است.

تبصره 1ـ خلاصه صورت‌جلسه مذاكرات و نیز مصوبات هر جلسه شورای عالی برای اعضای شورا به گونه‌ای كه حداكثر تا یك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می‌شود و رعایت طبقه‌بندی و حیطه‌بندی آن برای اعضاء الزامی است. در صورتی كه هر یك از اعضاء در خلاصه مشروح مذاكرات، مطلبی برخلاف اظهار نظرات‌شان ثبت شده باشد می‌توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذكر داده تا اصلاح شود.

تبصره2ـ با تصویب شورا، برخی مصوبات می‌تواند برای اعضا ارسال نشود.

تبصره3ـ كلیه جلسات شورای عالی ضبط صوتی شده و نسخه‌ای از آن جهت بهره‌برداری اعضا در دبیرخانه بایگانی می‌شود.

ماده9) اداره جلسات و رعایت ترتیب مذاكرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه، طبق این آیین‌نامه به عهده رئیس جلسه است.

تبصره ـ تقویم تشكیل جلسات سالیانه در آخرین جلسه هر سال برای سال بعد به اطلاع اعضای شورای عالی می‌رسد.

ماده10) اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق اكثریت اعضای حاضر در جلسه است، مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی كمتر نباشد.

تبصره ـ درصورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه مرجح خواهد بود.

ماده11) مصوبات شورای عالی پس از ملاحظه‌ی رییس شورا بلافاصله توسط دبیر به استحضار مقام معظم رهبری می‌رسد و سپس توسط دبیر به دستگاه‌ها و اشخاص ذیربط ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ آن دسته از مصوبات شورای عالی كه بنابر تشخیص دبیر، انتشار عمومی آن ضرورت دارد به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی كشور ابلاغ می‌شود.

ماده12) هر عضو شورا موظف است در كلیه جلسات شورای عالی حضور داشته باشد.

تبصره1ـ غیبتی با اطلاع تلقی می‌شود كه حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشكیل هر جلسه به دبیر اطلاع داده شود.

تبصره2ـ درصورت غیبت غیرموجه هریك از اعضا به میزان سه جلسه‌ی متوالی یا پنج جلسه‌ی غیرمتوالی، گزارش آن جهت تصمیم‌گیری به مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

ماده13) دستورهای كار شورای عالی براساس برنامه‌های مصوب شورا و با پیشنهاد هریك از اعضای شورا تعیین می‌‌شود.

تبصره1ـ پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای ذیربط به دبیر ارجاع می‌گردد.

تبصره2ـ دستور جلسات توسط دبیر تنظیم و پس از تأیید رئیس شورا یك هفته و در موارد استثنائی سه روز پیش از تشكیل هر جلسه به اطلاع اعضاء می‌رسد.

تبصره3ـ در صورت تصویب اكثریت اعضای حاضر می‌توان موضوعی را از دستور جلسه خارج كرد.

ماده14) حضور مدیران ارشد دستگاه‌ها، كارشناسان و صاحب‌نظران در جلسات شورای عالی حسب دستور جلسه با تشخیص دبیر و بدون حق رأی بلامانع است.

ماده15) طرح‌ها و موضوعاتی كه رسیدگی به آنها به صورت خارج از نوبت و با قید فوریت ضرورت دارد به روش‌های ذیل رسیدگی می‌شود:

الف) در صورتیكه طرحی به‌صورت یك‌فوریتی، با پیشنهاد كتبی حداقل سه نفر از اعضاء مطرح شود و اكثریت اعضای حاضر به یك فوریت آن رأی موافق دهند، بلافاصله پس از طرح در كارگروه تخصصی و حداكثر تا دو جلسه بعدی، در دستور جلسه شورای عالی قرار خواهد گرفت.

ب) درصورتیكه طرحی به‌صورت دوفوریتی با پیشنهاد كتبی حداقل پنج نفر از اعضاء مطرح شود و حداقل دوسوم اعضای حاضر به دو فوریت آن رأی موافق دهند، در همان جلسه بررسی می‌شود.

تبصره ـ زمان لازم برای توضیح فوریت موضوع، حداكثر 10 دقیقه است و پس از سخنان مخالفان فوریت حداكثر به مدت پنج دقیقه، رأی‌گیری در جلسه به عمل می‌آید.

ماده16) در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئیس جلسه می‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروری مربوط به وظایف شورای عالی، مطالب مورد نظر خود را به اطلاع اعضاء برساند.

ماده17) در هر جلسه، اعضای شورای عالی طبق فهرستی كه قبلاً براساس موعد تقاضای واصله تنظیم شده است، می‌توانند با موافقت رئیس جلسه مجموعاً حداكثر به مدت 10 دقیقه و هر فرد حداكثر سه دقیقه بعنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظایف شورای عالی صحبت نمایند. واگذاری تمام یا بخشی از وقت هر ناطق به سایر اعضاء و ناطقین بعدی امكان‌پذیر می‌باشد.

ماده18) درهر جلسه پس از طرح هر موضوع، به تشخیص رئیس جلسه، حداكثر دو نفر مخالف و دو نفر موافق متناوباً و هركدام حداكثر تا پنج دقیقه در كلیات آن موضوع اعلام‌نظر كرده و پس از حداكثر پنج دقیقه اظهار نظر پیشنهاد‌دهنده اصلی، رأی‌گیری صورت می‌گیرد. در بررسی جزئیات موضوع، ضمن پذیرش پیشنهادهای ارائه شده، یك نفر مخالف و یك نفر موافق حداكثر تا دو دقیقه پیرامون پیشنهاد ارائه شده می‌توانند اظهارنظر كنند. ادامه بحث به تشخیص رئیس جلسه می‌باشد.

تبصره ـ در هر مورد، اگر مخالفی سخن نگفت، موافق نیز صحبت نمی‌كند.

ماده19) به منظور استفاده بهینه از وقت جلسات شورای عالی و تمركز زمان جلسات بر مسائل اساسی و سیاست‌گذاری كلان در اهم مسائل و موضوعات فضای مجازی، در ابتدای هر دوره، شورایی تحت عنوان «شورای معین شورای عالی فضای مجازی كشور»، مركب از اعضای حقیقی شورای عالی به همراه اعضای حقوقی شورای عالی یا نمایندگان ثابت معرفی‌شده از سوی آنان كه حداقل سمت معاونت یا سمت هم‌تراز در دستگاه ذیربط دارند، تشكیل می‌شود. وظیفة شورای مزبور، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعاتی است كه از سوی شورای عالی به این شورا محول می‌شود.

تبصره1ـ در صورت عدم حضور رۆسای قوا، دبیر، ریاست جلسات شورای معین را برعهده دارد.

تبصره2ـ جلسات شورای معین باحضور اكثریت اعضای شورای معین رسمیت می‌یابد و اعتبار مصوبات آن منوط به كسب اكثریت آرای حاضرین، كه نمی‌تواند كمتر از هفت رأی باشد می‌باشد.

تبصره3ـ درصورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه شورای معین مرجح خواهد بود.

تبصره4ـ جلسات شورای معین حداقل هر چهار هفته یكبار تشكیل می‌شود.

تبصره5 ـ مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و اعلام وصول و قرائت در شورای عالی، در صورت درخواست حداقل پنج نفر از اعضای شورای عالی، در شورای عالی مجدداً مطرح می‌شود و در غیر اینصورت مصوب تلقی خواهد شد.

ماده20) شورای عالی فضای مجازی كشور می‌تواند دارای كارگروه‌های تخصصی دائمی و موقت ‌باشد.

تبصره ـ ایجاد، حذف و یا ادغام كارگروه‌های تخصصی، تركیب اعضای آنها و وظایف هر یك به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده21) دبیر شورای عالی بعنوان سخنگوی شورا موظف است به منظور تبیین مصوبات شورای عالی و اطلاع‌رسانی لازم درباره آنها، گزارشی از مصوبات و مذاكرات شورا را كه دارای طبقه‌بندی عادی است، به نحو مناسب به آگاهی جامعه علمی و تخصصی كشور و افكار عمومی برساند.

ماده22) در جلسات شورای عالی، اخذ رأی درباره انتخاب افراد، از طریق دستگاه خواهد بود.

ماده23) قبل از اعلام اخذ رأی (توسط رئیس جلسه)، دبیر، تعداد اعضای حاضر در جلسـه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی به وسیله رئیس جلسه اعلام می‌شود.

تبصره ـ تنها اعضای حاضر در جلسه حق رأی دارند.

ماده24) تفسیر مصوبات شورای عالی برعهده خود این شورا می‌باشد.

ماده25) این آیین‌‌نامه مشتمل بر 25 ماده و 24 تبصره در جلسه مورخ 10/4/1391 شورای عالی فضای مجازی كشور به تصویب نهایی رسیده است.

این مصوبه كه طی نامه شماره 91113/01/ش مورخ 13/4/1391 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی

تنظیم: هومن بهلولی