تبیان، دستیار زندگی
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها كه كتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

*ماده 55 ـ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها كه كتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تكمیل همراه با چهار برگ تصویر كلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4×6 از آخرین عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسلیم و رسید دریافت دارند .

*تبصره ـ هر یك از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت كتبی انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمایند .

ماده 56 ـ وزارت كشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد .

ماده 57 ـ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال می دارد .

تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذكور در این ماده حداكثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت كشور اعلام می گردد .

ماده 58 ـ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مداركی دال بر عدم صلاحیت كاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید ، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان ، مراتب بوسیله وزارت كشور به اطلاع عموم می رسد .

ماده 59 ـ كاندیداها می توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند .

ماده 60 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .

ماده 61 ـ در مواردی كه طبق گزارشات و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد كه اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید