تبیان، دستیار زندگی
ای بنی اسرائیل از انچه از دست داده اید تأسف نخورید، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع) از حضرت عیسی


مردم معتقدند که آنها را از این جهت حواریون گفتند که آنان لباس شوئی میکردند و چرك و کثافت را از لباسها می زدودند و او از کلمه "البخز الحوار" مشتق است.


وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود:

حضرت عیسی علیه السلام به حواریون فرمود:

ای بنی اسرائیل از انچه از دست داده اید تأسف نخورید، همان طور که اهل دنیا از دست دادن دین خود تأسف نمیخورند، زیرا آنان به دنیای خود رسیده اند.

حسن بن علی بن فضال گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: چرا حواریون را به این نام خطاب کرده اند؟ فرمود:

اخبار امام رضا(ع) از حضرت عیسی

مردم معتقدند که آنها را از این جهت حواریون گفتند که آنان لباس شوئی میکردند و چرك و کثافت را از لباسها می زدودند و او از کلمه "البخز الحوار" مشتق است.

اما در نزد ما آنها را از این جهت حواریون میگفتند که با مواعظ و نصایح خود چرك و کثافت اخلاقی را از جامعه پاك میکردند و برای خود و مردمان پاك و مخلص بودند.

عرض کردم: پس چرا به نصاری "نصاری" گفته اند،فرمود:

زیرا اصل آنها از قریه « ناصره» که یکی از شهرهای شام می باشد بوده است، عیسی و مریم علیهماالسلام پس از مراجعت از مصر در این جا ساکن شدند.

سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:

آیا میدانی مریم به چه وسیله حامله شد؟

گوید: عرض کردم: نمیدانم.

فرمود: جبرئیل یک دانه خرما از خرماهای صرفان برای او آورد و او با خوردن خرما حامله شد.

حسن بن جزم گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: عیسی هم گریه میکرد و هم خنده مینمود، و یحیی بن زکریا علیه السلام فقط گریه میکرد و خنده بر لبانش دیده نشد، و عملی که حضرت عیسی علیه السلام انجام میداد بهتر بود.


منبع: آثار و اخبار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی