تبیان، دستیار زندگی
منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای ریاست جمهوری از امكانات دولتی كمیسیونی به نام كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزیر كشور تشكیل می گردد . ماده 63 ـ اعضای كمیسیون بررسی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل ششم ـ تبلیغات

ماده 62 ـ به منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای ریاست جمهوری از امكانات دولتی كمیسیونی به نام كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزیر كشور تشكیل می گردد .

ماده 63 ـ اعضای كمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از :

1- دادستان كل كشور یا نماینده تام الاختیار او .

2- وزیر كشور یا نماینده تام الاختیار او .

3-مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او .

تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یك نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر كار كمیسیون مزبور تعیین نماید .

ماده 64 ـ برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود .

ماده 65 ـ نامزدهای ریاست جمهوری كه صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت كشور اعلام میگردد هر یك حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده كمیسیون بررسی تبلیغات می باشد .

ماده 66 ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

ماده 67 ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .

ماده 68 ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیك از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاكارد بدهند .

ماده 69 ـ الصاق اعلامیه ، عكس ، پوستر ، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند . شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند .

ماده 70 ـ هیچ كس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی كه در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود .

ماده 71 ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده 72 ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد .

ماده 73 ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت . تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .

ماده 74 ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی ، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می باشد .

در صورتی كه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای كه در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات ، نظر خود را منتشر نماید .

ماده 75 ـ در صورت درخواست كتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی ، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود .

ماده 76 ـ ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد .

ماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یك از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با یك نسخه از درخواست رسمی تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال دارند .

تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد 74 ، 75 و 76 را به چاپخانه های كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده 26 آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید