تبیان، دستیار زندگی
هیأت اجرایی ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر كشور ، فرماندار دستور تشكیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر كشور ، فرماندار دستور تشكیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8 نفر از معتمدین تشكیل دهد .

*تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهایی كه شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشكیل شده است یك نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یكی از 8 نفر معتمدین مذكور خواهد بود .

*تبصره 2 ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شركت نماید .

ماده 39 ـ سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت كتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشكیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین(بیست نفر)درحضورهیأت نظارت از بین خود یا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند .

تبصره 1 ـ تعداد اعضای هیأت های اجرایی شهرستان و بخش و كیفیت و مهلت تشكیل آنها یكسان است .

تبصره 2 ـ معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتكب تخلفی شده باشند كه در یكی از محاكم صالحه اثبات شده باشد .

تبصره 3 ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند .

ماده40 ـ هیچیك ازاعضای هیأت اجرایی وناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند :

الف ـ خویشاوندی نسبی . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .

ب ـ خویشاوندی سببی . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .

ماده 41 ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند .

تبصره 1 ـ در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و یا نماینده وی در جلسات ، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته كسب تكلیف نمایند .

تبصره 2 ـ هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیبت اعضا را با ذكر علت غیبت به وزارت كشور اعلام دارد .

ماده 42 ـ هرگاه در جریان انتخابات ، یك یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اكثریت ساقط كنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اكثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .

ماده 43 ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین ، تشكیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد .

ماده 44 ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم كلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود .

ماده 45 ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید .

تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقلیل مییابد .

ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد . یك نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود .

ماده 47 ـ هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات ، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نمایند .

تبصره 1 ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس ، یك نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .

تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینكه دایر نمودن شعبه و یا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد كه در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأی جدید در كوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره 3 ـ تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .

ماده 48 ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نماینده تعیین نماید .

ماده 49 ـ كلیه امور انتخابات بخش مركزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد .

ماده 50 ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و كوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی كه تشكیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشكیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی كه لازم بداند نسبت به تشكیل شعب اخذ رأی سیار در مركز شهرستان و بخش مركزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید .

*ماده 51 ـ حذف شد .

**ماده 52 ـ حذف شد .

ماده 53 ـ در سفارتخانه ها و یا كنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از كشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سركنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه یا كنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و 5 نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن كشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سركنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشكیل می گردد .

ماده 54 ـ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجه را صورت جلسه می نماید . سفیر و یا سركنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممكن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد