تبیان، دستیار زندگی
كیفیت انتخابات *ماده 10 ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود . ماده 10 سابق ـ حذف شد . ماده 11 ـ هر گاه در فاصله ده روز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل دوم ـ كیفیت انتخابات

*ماده 10 ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود .

ماده 10 سابق ـ حذف شد .

ماده 11 ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .

ماده 12 ـ انتخابات ریاست جمهوری با كسب اكثریت مطلق آرا می باشد .

ماده 13 ـ چنانچه در مرحله اول برای هیچیك از داوطلبان اكثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی كه دو نامزدی كه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت می كنند .

ماده 14 ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .

**ماده 15 ـ منسوخ شد .

ماده 16 ـ چنانچه در مرحله دوم یكی از دو نفر حائز اكثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .

ماده 17 ـ وزارت كشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حكم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود .

ماده 18 ـ وزارت كشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتیجه كلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده 19 ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یك بار با ارائه شناسنامه خود رأی دهد.

***تبصره 1 ـ حذف شد .

****تبصره 2 ـ حذف شد .

*****تبصره ـ رأی دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی ، رأی دهند .

ماده 20 ـ اخذ رأی در داخل و خارج كشور در یك روز انجام می شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد .

تبصره 1 ـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر كشور به عهده وزیر كشور است .

تبصره 2 ـ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد .

ماده 21 ـ كلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند ، بدیهی است مدت همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .

تبصره ـ كلیه نهادها و ارگانهای فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختیار آنان قرار دهندو همچنین وزارت كشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند .

ماده 22 ـ در صورتی كه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد ، به دستور وزارت كشور، یك شعبه ثبت نام واخذ رأی با اعضای واحد وبا صندوقهای مجزا برای هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد .

ماده 23 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین كلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .

ماده 24 ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند .

نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده 25 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

آرای غیر قابل خواندن .

آرایی كه از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .

آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد .

ماده 26 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد .

2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .

4- آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد .

5- آرایی كه با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

6- آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .

7- آرای تكراری .

8- آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد .

*9- حذف شد .

10- آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد .

11- آرایی كه روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .

تبصره 1 ـ كل آرای مندرج در صورت جلسه ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

*تبصره 2 ـ به تعداد آرای زائد مذكور در بند 2 به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می شود .

*ماده 27 ـ حذف شد .

*ماده 28 ـ در صورتی كه در برگ رأی نام بیش از یك نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد ، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد .

ماده 29 ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای كه قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی كه در جریان رأی گیری نیاز باشد كه صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .

ماده 30 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی كه بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .

ماده 31 ـ وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد .

ماده 32 ـ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود كه یك نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هیأت مركزی نظارت برانتخابات ارسال می شود .

ماده 33 ـ ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود :

1- خرید و فروش رأی .

2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .

3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

4- رأی دادن با شناسنامه جعلی .

5- رأی دادن با شناسنامه دیگری .

6- رأی دادن بیش از یكبار .

7- اخلال درامر انتخابات .

8- كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها .

9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .

10- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد .

*11- توصیه به انتخاب كاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده .

12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .

13- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی .

14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .

15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .

17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .

تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت كشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعلام می گردد .

ماده 34 ـ تشكیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد .