تبیان، دستیار زندگی
پس از اجرای آزمایش و ضبط اطلاعات و نتایج به دست آمده هنگام آن است که این اطلاعات و نتایج را بررسی کنیم. چه حقایق، اعداد و یا آماری را از نتیجه آزمایش استخراج کردیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی نتایج آزمایش و ارائه آن

بررسی نتایج آزمایش و ارائه آن

پس از اجرای آزمایش و ضبط اطلاعات و نتایج به دست آمده هنگام آن است که این اطلاعات و نتایج را بررسی کنیم.

چه حقایق، اعداد و یا آماری را از نتیجه آزمایش استخراج کردیم؟
آیا سه گیاه اول رشد کمتری از گیاه چهارم داشت؟
آیا بین تک تک گیاهان تفاوت خاصی وجود داشت؟
وقتی که موش ها از رژیم عادی استفاده کردند چند موش وزن کمتری پیدا کرد؟
آیا بین دو دسته موش پارامتر رشد تفاوت چشمگیری داشت؟

مجموع این اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها بخش عمده یک پروژه علمی است. در این جا است که دانش آموز به جمع آوری و بررسی نتایج به دست آمده می پردازد تا بتواند یک جمع بندی و نتیجه گیری را به طور منظم ارائه کند.

به دانش آموز یادآوری کنید که اطلاعات جمع آوری شده ممکن است فرضیه اصلی را تأیید نکند. یعنی این که به عنوان نتیجه این آزمایش دانش آموز کشف می کند که، مثلاً، اختلافی بین رشد لوبیا در نورهای مختلف وجود ندارد. این مسئله ای نیست. دانش آموزان باید بدانند که فرضیه اصلی آن ها یک حدس حساب شده است که بر پایه اطلاعات در دسترسی است که نتایج به دست آمده فرضیه را تأیید نکند بلکه آن را نیز رد کند.

این پیشامد دائماً برای دانشمندان روی می دهد و جزء عادی یک روش علمی است: پیشرفت علم به یک اندازه است، چه وقتی که ثابت می شود نور رنگی یک عامل برای رشد گیاه نیست، و یا ثابت می شود که یک عامل برای رشد گیاه است.

در یک آزمایش، موفقیت، دسترسی به یک یافته مثبت و یا منفی نیست، بلکه رسیدن به هر نتیجه ثابت شدنی آشکار و قابل تکرار است.

ارائه یک جمع بندی

هنگامی که دانش آموز آزمایش خود را انجام داد، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرد و به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخت هنگام آن است که جمع بندی خود را به طور منظم انجام دهد. این جمع بندی باید پاسخی برای سۆال اصلی داشته باشد، هم چنین کاملا احتمال دارد که آزمایش در اثبات فرضیه ناموفق باشد.

به یقین نمی توان گفت که چون سۆال هنوز بی پاسخ مانده است پس جمع بندی نادرست است. اهمیت آزمایش در فرصتی نهفته است که به دانش آموز می دهیم تا تحقیق کند و درباره زمینه مورد علاقه اش به کمک روش علمی چیزهایی یاد بگیرد.

بررسی نتایج آزمایش و ارائه آن

هدف رسیدن به یک جمع بندی ایده آل نیست بلکه تلاش برای حل کردن مسأله است.

از سویی، جمع بندی نشان می دهد که دانش آموز با انجام دادن آزمایش واقعاً چه چیزی آموخته است. هم چنین فرصتی به دانش آموز می دهد تا اصلاحات مورد نیاز را در طراحی آزمایش انجام دهد یا تغییراتی را که برای انجام آزمایش در آینده می توان انجام داد، پیشنهاد کند.

از همه مهم تر، جمع بندی باید دارای جمله یا جملاتی باشد که دانش آموز درباره اهمیت آزمایش نوشته است. برای مثال، دانش آموزی که کشف کرده است رژیم عادی با کاهش وزن موش همراه است ممکن است اهمیت یک رژیم غذایی را در سالم نگه داشتن حیوانات و انسان ها شرح دهد. بنابراین، جمع بندی فرصتی است برای دانش آموز تا رابطه بین آزمایش و جهانی را که در آن زندگی می کند، کشف کند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: الناز فطیرخورانی

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

تابلوی نمایش و اجزای آن

ارائه یک پروژه علمی

گزارش کتبی یک پروژه علمی