تبیان، دستیار زندگی
گوید او چون باده خواران الست هریک اندر وقت خود گشتند مست ز انبیاء و اولیاء، از خاص و عام عهد هر یک شد به عهد خود تمام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باده خواران الست

امام حسین

گوید او چون باده خواران الست                               هریک اندر وقت خود گشتند مست

زانبیاء و اولیاء، از خاص و عام                                 عهد هر یک شد به عهد خود تمام

نوبت ساقی سرمستان رسید                                آنکه بد پا تا به سر مست، آن رسید

آنکه بد منظور ساقی، مست شد                           و آنکه دل از دست برد، از دست شد

گرم شد بازار عشق ذوفنون                                    بوالعجب عشقی جنون اندر جنون

خیره شد تقوی و زیبایی به هم                              پنجه زد درد و شکیبایی به هم

سوختن با ساختن آمد قرین                                   گشت محنت با تحمل، همنشین

زجر و سازش متحد شد، درد و صبر                          نور و ظلمت متفق شد، ماه و ابر

عیش و غم مدغم شد و تریاق و زهر                        مهر و کین توأم شد و اشفاق و قهر

نار معشوق و نیاز عاشقی                                     جور عذرا و رضای وامقی

عشق، ملک قابلیت دید صاف                                 نزهت از قافش گرفته تا به قاف

از بساط آن، فضایش بیشتر                                   جای دارد هر چه آید پیشتر

گفت اینک آمدم من ای کیا                                     گفت از جان آرزومندم، بیا

گفت بنگر، بر ز دستم آستین                                 گفت من هم بر زدم دامان، ببین

لاجرم زد خیمه عشق بی قرین                               در فضای ملک آن عشق آفرین

بی قرینی با قرینی شد، همقران                            لا مکانی را، مکان شد لا مکان

کرد بر وی باز، درهای بلا                                       تا کشانیدش به دشت کربلا

داد مستان شقاوت را خبر                                      کاینک آمد آن حریف دربدر

نک نمایید آید آنچ از دستتان                                   میرود فرصت ، بنازم شستتان

سرکشید از چار جانب فوج فوج                               لشکر غم، همچنان کر بحر، موج

یافت چون سرخیل مخموران خبر                             کز خمار باده آید دردسر

خواند یکسر همرهان خویش را                               خواست هم بیگانه و هم خویش را

گفتشان ای مردم دنیا طلب                                    اهل مصر و کوفه و شام و حلب

مغزتان را شور شهوت غالبست                              نفستان ، جاه و ریاست طالبست

ای اسیران قضا در این سفر                                    غیر تسلیم و رضا این المفر؟

همره ما را هوای خانه نیست                                 هر که جست از سوختن پروانه نیست

نیست در این راه غیر از تیر و تیغ                             گو میا، هر کس ز جان دارد دریغ

جای پا باید به سر بشتافتن                                   نیست شرط راه، رو بر تافتن

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


عمان سامانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.