• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/10/06
  • تاريخ :

صدای بم

ارگ بم بعد از زلزله
صدای بم چه غمگین است

صدای بم چه غمگین است

صدای بم به گوش من چنان پیچید

و بغض او به آوار زمان گم شد

كه هر دم زیرپایم بام می‏لرزد

و شوری بر سر و سامانه می‏ریزد

و بومی در دل ویرانه می‏خواند

كه ارگ بم از این تقدیر

زهشدار زمین افسانه می‏ماند

صدای بم به گوش من چنان پیچید

 كه پیمان طبس، منجیل و

و هر جایی از این سامان

 به معیار زمان فریاد

 و از تشویش می‏لرزم - به حال آشیان بر باد

صدای بم به گوش من چه سنگین است

كه ارگ بم ز هشدار زمین بگسست

 و هر ثقلی به صدر سینه‏ای بنشست

 و هر نخلی به سوگ مادری خم شد

و هر دستی به پای خامه‏ای بشكست

كه:

«هشدار زمان این بود و رفتار زمین این است»

صدای بم كه را خواند؟

و هشدار زمین از چیست؟

كه را در وادی غم باز می‏جویند…؟

صدای بم به زیر ثقل پندار است…!

صدای بم …

 نه …

 فریادی به گوش ماست

كه:

  هشدار زمین را ارج بگذاریم

 و رفتار زمین را اصل پنداریم

 صدای بم چه غمگین است

بهای بم چه سنگین است

تهران – زلزله بم

 كریم راجی - معمار و شهرساز

UserName