تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی سعی شده است تا برج تقطیر اتانول به صورت دینامیكی برای دانش آموزان دبیرستان ارائه شود، در پایان دانش آموزان با فرایند تقطیر به صورت کامل آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقطیر اتانول

در این فعالیت تعاملی سعی شده است تا برج تقطیر اتانول  به صورت دینامیكی برای دانش آموزان دبیرستان ارائه شود، در پایان دانش آموزان با فرایند تقطیر به صورت کامل آشنا شده و فرایندهایی هم چون میعان، تبخیر و زمان رخداد این فرایندها در فرایند تقطیر آشنا می شوند.

تقطیر اتانول

تقطیر ساده

وجود ناخالصی های غیرفرّار در مایع سبب كاهش فشار بخار آن می شود، زیرا وجود جزء غیر فرار به مقدار زیاد، غلظت جزء اصلی فرّار را پایین می آورد و قابلیت تبخیر مایع كم می شود، اما پس از تقطیر در باقیمانده ی تقطیر باقی می ماند و مایع به صورت خالص تقطیر می شود.

به طوركلی، بخاراتی كه در سطح مایع است بیش تر از جسم فرّار تشكیل شده است و كم تر از جسم غیر فرّار است. ( قانون رائولت و دالتون )

چنان چه مخلوطی از دو یا چند مایع داشته باشیم و دمای جوش آن ها به حد كافی با هم تفاوت داشته باشد، جدا كردن آن ها از طریق تقطیر ساده امكان پذیراست. ابتدا مایعی كه نقطه ی جوش كم تری دارد تقطیر می شود و سپس اجزاء دیگر مخلوط، به تناسب افزایش دمای جوششان تقطیر می شوند و بدین ترتیب می توان آن ها را از یك دیگر جدا نمود. می توان گفت اختلاف نقطه ی جوش باید بیش از 80 درجه سانتیگراد باشد.

بعد از چند دقیقه اتانول شروع به بخار شدن می كند و وارد جداره ی داخلی مُبرّد می شود، چون آب سرد در اطراف جداره ی داخلی مُبرّد در گردش است، بخارات اتانول هنگام عبور از جداره ی داخلی سرد می شوند و عمل میعان اتفاق افتاده و اتانول از حالت گاز (بخار) به حالت مایع در می آید. حال قبل از این كه قطرات اتانول روی زمین بریزد یك بشر را در زیر خروجی مُبرّد قرار می دهیم و سپس بعد از چند لحظه اتانول به صورت قطره قطره به داخل ارلن می ریزد.


مرکز یادگیری سایت تبیان