تبیان، دستیار زندگی
ولایت چیست ؟ اصل آفرینش کلید قفل سیر درک و بینش ولایت چیست ؟تحصیل تعهد صراط ما پس از ایاک نعبد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولایت چیست

غدیر

ولایت چیست ؟ اصل آفرینش                                  کلید قفل سیر درک و بینش

ولایت چیست ؟تحصیل تعهد                                   صراط ما پس از ایاک نعبد

ولایت چیست ؟معراج تکامل                                   پی اثبات ذات پاک حق قل

ولایت علت غایی است ما را                                   به حمت فعل بی ماضی است ما را

ولایت آب و گل را در هم آمیخت                               که از آمیختن آدم برانگیخت

ولایت نور را شد ساحل نور                                     که طوفانش بود در خط دستور

ولایت کوه آتش را کند گل                                       به ابراهیم در وقت توکل

ولایت در کف موسی عصا شد                                به امر حق به شکل اژدها شد

ولایت را دم عیسی قرین است                               که انفاس خوشش جان آفرین است

ولایت در ولایت گشت کامل                                    کز او نور هدایت گشت حاصل

ولایت جمع را تفریق دارد                                        که درکش سالها تحقیق دارد

ولایت رمز اثبات وجود است                                    ز جود او همه بود و نبود است

ولایت دشمن نامردمی هاست                                یگانه رهبر سر در گمی هاست

ولایت هر که دارد غم ندارد                                     قوامش بیش هست و کم ندارد

ولایت یازده نور جلی بود                                        که پیوند تمامی با علی بود

اگر خواهی بدانی این علی کیست                          ولی حق کسی غیر از علی نیست

علی حق را تجلی صفات است                               امامت را چو سیم ارتباط است

به او رنگ ولایت چون ولی شد                                علی مهدی شد و مهدی علی شد

به نخل دین ولایت برگ و بال است                           ولایت را جهان در انتظار است

ولایت پای تا سر عدل و داد است                             بشر را آخرین حکم جهاد است

ولایت کاخها را کوخ سازد                                       که قانون بشر منسوخ سازد

ولایت دیده ها را دیده بان است                               ظهور مهدی صاحب زمان است

بشر را لطف نا محدود آید                                       ظهور مهدی موعود آید

ولایت معنی الله و نور است                                    شکوه رجعت و روز ظهور است

رسالت از ولایت گشت کامل                                   که هستی از کمالش گشت حاصل

ولایت خاتمیت راست خاتم                                     که ختم خاتمیت هست خاتم

دگرگونی اگر عالم پذ یرد                                        ره خاتم از آن خاتم بگیرد

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


ژولیده نیشابوری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.