تبیان، دستیار زندگی
ه پیشرفته ساخت پاشیدن آب به وسیله Particle Flow قسمت سوم تنظیم سرعت ذره های زادوولد شده: در ادامه تمرین قبلی داخل پارامترهای Collision test به سمت پایین پیمایش کنید تا پارامترهای قسمتSpeed را مشاهده نمایید در این قسمت شما سرع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش شماره 7 دوره پیشرفته

ساخت پاشیدن آب به وسیله Particle Flow ( قسمت سوم)


تنظیم سرعت ذره های زادوولد شده :

در ادامه تمرین قبلی داخل پارامترهای Collision test به سمت پایین پیمایش کنید تا پارامترهای قسمتSpeed را مشاهده نمایید در این قسمت شما سرعت ذره های ایجاد شده توسط این آزمایش را تعیین می کنید.

پارامترهایParent وOffspring به شما این امکان را می دهد که واکنش ذره های زادوولد شده و ذره های پدر را نسبت به برخورد تعیین نمایید. این پارامترها هر کدام دو گزینهContinue وBounce را دارا می باشند. انتخاب اول باعث می شود لفافه تأثیراتش به ذره ها باقی بماند و ذره ها به راه خود ادامه بدهند البته اگر رویداد دیگری تعریف نشود در این صحنه ذره پدر هرگز از آزمایش بیرون نمی آید. پس این تنظیمات تأثیری بر ذره ها نخواهد داشت. در این آزمایش این قابلیت وجود دارد که سرعت تکثیر ذره ها به دو روشIn units یا با روشInherited  می باشد روش اول یک مقدار معین برای سرعت انتشار در نظر می گیرد که ارتباطی به رفتار و حرکات ذره پدر ندارد. در اینجا باید ازInherited استفاده کنیم که سرعت ذره تکثیر شده ارتباط با سرعت ذره پدر داشته باشد.

1)گزینهInherited را انتخاب کنید.

2) پارامترVariation را معادل 15 قرار دهید.

3) پارامترDivergence را معادل 15 قرار دهید.


ایجاد جریان انشعابی:

تا به حال یک آزمایش ایجاد نمودیم در رویدادEvent01 که برخی از ذره ها مورد آزمایش قرار بگیرند و ذره های واجد شرایط به رخداد بعد به وسیله دستگیره ای که بعداً از آزمایش به رخداد وصل می شود به رخداد بعدی انتقال یابند. برای ایجاد رویداد جدید یک عملگر را به فضای خالی اضافه می کنیم.

سپس عملگرSpeed را انتخاب نموده کشیده و در فضای خالی موجود رها می کنیم. در اینجاEvent02 ایجاد شده است. این رویداد شامل دو عملگرDisplay وSpeed می باشد. عملگرDisplay به صورت خودکار به عملگرSpeed اضافه می شود تا بتوانیم طریقه نمایش و ظهور ذره ها را در نماها ببینیم. بر روی عملگرSpeed( بر روی آیکون) کلیک کرده و آنرا غیر فعال کنید( با کلیک کردن بر روی آیکون لامپ بالای رخداد می توانید کل رخداد را غیرفعال کنید).

سپس بر روی خروجی آزمایشCollision Spawn کلیک کرده و آن را بر روی ورودی رخدادEvent02 رها کنید. حاصل ارتباط بین این دو پیکان آبی است که مشخص می سازد که این دو رخداد به یکدیگر مرتبط هستند.

هر رویداد یک عملگرDisplay دارد به همین دلیل با تنظیم آن می توانید هر رویداد را با رویداد دیگر متفاوت کنید و در نماها مشخص شود که ذره در حال حاضر در کدام رویداد قرار دارد.

بر روی این رخداد کلیک نموده و از پارامترهای آن منویType را باز کرده و گزینهLine را انتخاب نمایید. و رنگ آن را به آبی تغییر دهید.


تنظیم و سازماندهی رخدادها :

به پنجرهParticle View توجه نمایید می بینید که سه رویداد با اسامیPF Source وEvent01 وEvent02 وجود دارد این جریان، جریان پیچیده ای نیست ولی ممکن است در پروژه های بعدی پیچیده شود پس از همین ابتدا باید روش صحیح سازماندهی را فرا گرفت.

بر روی نوار خاکستری بالای رویدادها کلیک راست نموده و گزینهRename را انتخاب نمایید و به ترتیب


Event01: Test Intersection


Event02: Splash

تغییر دهید.

در حال حاضر رخدادSplash کار خاصی را انجام نمی دهد ولی هدف آن است که ذره های قرار گرفته در این رویداد تحت تأثیر شتاب و مقداری نیروی جاذبه و باد قرار گیرند و سپس از بین بروند.

بر روی آیکون عملگرSpeed  کلیک کنید تا فعال شود این عملگر شتاب ذره ها را بر اساس شتاب آیکون اصلی ذره ها که در حال حاضر با شی قایق پیوند یافته است تنظیم می کند. پس در اینجا ما نیاز به یک نیروی دایره ای داریم که ذره ها در اطراف مرکز آن چرخش داشته باشند عملگرSpeed را کلیک کنید تا پارامترهای آن آشکار شود منویDirection را باز کرده و گزینهIcon Center Out را انتخاب نمایید.

پارامترSpeed را معادل 30 قرار دهید.

پارامترVariation را معادل 15 قرار دهید.

پارامترDivergence را معادل 45 قرار دهید. این پارامتر وضعیت تصادفی جهت حرکت ذره ها را کنترل می کند.

ادامه در آموزش شماره 8

مهدی بندری