تبیان، دستیار زندگی
حرکت با شتاب ثابت، حالت خاصی برای حرکت جسم است، وقتی جسم متحرک، سرعت خود را در هر ثانیه تغییر می دهد، می گوییم: جسم در حال حرکت با شتاب ثابت است ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرکت با شتاب ثابت

حرکت با شتاب ثابت

وقتی جسمی در حال حرکت است، وضعیت حرکت آن به چندین عامل وابسته است. این عوامل عبارتند از : جابجایی، سرعت، شتاب، مسافت و ...

در این مطلب می خواهیم به حرکت جسم با شتاب ثابت اشاره کنیم.

 شتاب عبارت است از: آهنگ تغییرات سرعت جسم.

کمیت شتاب، یک بردار قابل اندازه گیری است که هم مقدار و هم جهت آن برای توضیح حرکت جسم لازم است.

تعریف ریاضی شتاب به صورت زیر است:

a = v/t

حرکت با شتاب ثابت، حالت خاصی برای حرکت جسم است، وقتی جسم متحرک، سرعت خود را در هر ثانیه تغییر می دهد، می گوییم: جسم در حال حرکت با شتاب ثابت است.

به دو جدول زیر توجه کنید و مقایسه کنید:

حرکت با شتاب ثابت

جدول 1

حرکت با شتاب ثابت

جدول 2

در جدول 1 می بینید که سرعت به طور ثابت در هر ثانیه تغییر می کند، بنابراین شتاب در این حرکت، ثابت است. اما در جدول 2 می بینید که سرعت در هر ثانیه با مقادیر بسیار متفاوتی در حال زیاد شدن است و هیچ قاعده خاصی برای این افزایش ندارد. بنابراین در این حالت، شتاب ثابت نیست.

نتیجه : جسمی که با شتاب ثابت حرکت می کند، باید سرعت ثابتی در هر لحظه داشته باشد.

معادلات حرکت با شتاب ثابت:

حرکت با شتاب ثابت

v2 سرعت جسم در لحظه t2 و v1 سرعت جسم در لحظه t1 است.

اگر فاصله زمانی بین دو سرعت متحرک بسیار کوچک باشد، از مفهوم حد برای این کار می توان استفاده کرد:

حرکت با شتاب ثابت

فرمول بالا را به عنوان فرمول شتاب ثابت می شناسیم.

نمودارهای حرکت با شتاب ثابت:

همان گونه که در فلش زیر می بینید، نمودار حرکت با شتاب ثابت باید به صورت خط راست باشد.

زمانی که جسمی از ارتفاعی رها می شود، شتاب حرکت آن به شتاب جاذبه (یعنی g=9.8 m/s2) ربط خواهد داشت. بنابراین با این روش ما می توانیم ارتفاعی که جسم از آن رها شده است را پیدا کنیم.

در این حالت، فرمول حرکت جسم به صورت زیر خواهد بود:

حرکت با شتاب ثابت

که s  جابجایی جسم و u سرعت اولیه جسم متحرک و t زمانی است که جسم، در مسافت s جابجا می شود. البته دقت کنید که این فرمول برای جسمی که در حرکت افقی است، نیز به کار می رود؛ به شرطی که از شرط حرکت با شتاب ثابت پیروی کند.
حرکت با شتاب ثابت

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم و ویرایش: آلچالانلو