تبیان، دستیار زندگی
جایگاه آموزش پودمانی در آموزش های چند رسانه ای ، الکترونیکی و ... بر حوزه تعلیم و تربیت پوشیده نیست...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی (2)

در مطلب قبل (مطلب نظام پودمانی 1) در مورد نظام پودمان و تعاریف آن توضیحاتی دادیم در ادامه تاثیر آن را بر روی سرعت یادگیری و افزایش میزان مهارت ها و پرورش استعدادها بررسی می کنیم .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(

متخصصان این حوزه معتقدند که باید زمان لازم، متناسب با نیاز یادگیرنده در اختیار او گذاشته شود. همان طور که ذکر شد یادگیری الکترونیکی پودمانی موجب رشد و تقویت آموزش انفرادی می شود اما یادگیری با سرعت شخصی با یادگیری انفرادی تفاوت دارد در اولی میزان پیشرفت و تسلط در واحد زمانی محدودی، مهم است ولی در دومی، برنامه درسی و آموزش با توجه به نیازها و علایق کاربر تنظیم می گردد.

توجه کردن به خصوصیات هر موضوعی باعث رشد سریع تر آن می شود. پودمان ها نیز دارای خصوصیاتی هستند که توجه به آن ها باعث افزایش کارایی آن ها می گردد.

از جمله خصوصیات پودمان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(خود اتکائی:

پودمان ها دارای استانداردهای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدف خود هستند. هر پودمان بدون از دست دادن استقلال خود، ارتباطی بین پودمان قبل و بعد خود دارد.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(خودآموزی:

در نظام یادگیری الکترونیکی پودمانی اگرچه پودمان ها براساس قوانین یادگیری طراحی و تهیه می گردند اما یادگیرنده می بایست مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرد و این موضوع در عصری که تغییر و به روز شدن از جمله موارد پر اهمیت به شمار می رود، ضروری است.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(تناسب با تفاوت فردی:

افراد به روش های گوناگون یاد می گیرند برخی به سبک دیداری، برخی به سبک شنیداری و ... پودمان ها به گونه ای در طراحی و اجرای دوره ها انعطاف دارند که با توجه به سبک های مختلف افراد آموزش می دهند.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(مشخص بودن اهداف:

پودمان ها هدف های کلی را به زیر مجموعه ها تبدیل می کنند و بین آن ها یک ارتباط صحیح را به وجود می آورند.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(مشارکت فعال یادگیرنده :

آموزشی را که در آن عوامل بیرونی دخالت کم تری را در فرآیند یاددهی و یادگیری داشته باشند و عوامل درونی (یادگیرنده) حداکثر دخالت را، آموزش و یادگیری فعال نامیده می شود. در یادگیری الکترونیکی پودمانی فعالیت یادگیرنده نسبت به آموزش سنتی از گستردگی و عمق بیشتری برخوردار است.

نیاز جامعه به تکنسین و متخصصین فنی و حرفه ای و وجود امکانات یادگیری الکترونیکی سبب می شود که با تلفیق اصول آموزش پودمانی و یادگیری الکترونیکی، زمینه ای برای کاهش مشکلات فنی و حرفه ای فراهم شود

از آن جایی که محتوای آموزش یادگیری الکترونیکی پودمانی به صورت جز به جز تولید می شود و وجود ارتباط منطقی بین مراحل مختلف ضروری است می بایست به هنگام تدوین پودمان های آموزشی عواملی را در نظر گرفت .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(نیازسنجی:

اساس فعالیت انسان ها نیاز است و پیدا کردن راه حلی برای رسیدگی به این نیازها با محدودیت هایی همچون کمبود نیروی انسانی و هزینه بر بودن مواجه است. در هر سازمانی می بایست به نیازهای درونی و بیرونی سازمان از جمله کمبودهای سازمان با توجه به اهداف و عدم توانایی سازمان برای رفع مشکلات جامعه رسیدگی شود .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(تعیین چارچوب پودمان:

پودمان ها به صورت خودآموز هستند و وجود این امر سبب نیاز به مشارکت کاربر از راه های مختلف می گردد. اهداف روشن، ایجاد فرصت های مختلف برای تمرین و ... نمونه هایی از ایجاد مشارکت است .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(مخاطبین:

در این قسمت می بایست به بررسی ویژگی های مخاطبین از نظر جنسیت، سابقه کاری، سطح سواد، دوره های گذرانده و سایر خصوصیاتی که در شکل گیری پودمان موثرند، پرداخته شود .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(اهداف رفتاری:

پس از بررسی مخاطبین و نیازهایشان می بایست هدف محتوای پودمان ها را مشخص کرد.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(بررسی تعداد افراد موفق:

این کار سبب می شود که میزان موفقیت موضوع، شرایط و ... سنجیده شود.

انتخاب محتوا

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(انتخاب رسانه آموزشی:

رسانه های آموزشی از عوامل موثر در یادگیری هستند. توانایی رسانه در رساندن یادگیرنده به اهداف، آسان بودن تولید آن در پودمان و ... در این زمینه مطرح می شود .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(تدوین نمونه اولیه:

نمونه آزمایشی، طراحی می شود و در معرض ارزیابی افراد قرار می گیرد.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(اجرای آزمایش :

پس از رفع نقایص، نمونه وسیع تر و ارزیابی گسترده تر می شود .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(تحلیل داده های آموزشی:

در این مرحله داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با رفع نقایص به مرحله بعد می رود .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(تولید پودمان:

پودمان نهایی طراحی و تولید می شود .

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(بازبینی:

در این قسمت بازبینی و رفع کلیه نواقص صورت می گیرد.

وارد شدن نظام پودمانی در آموزش الکترونیکی)2(

نیاز جامعه به تکنسین و متخصصین فنی و حرفه ای و وجود امکانات یادگیری الکترونیکی سبب می شود که با تلفیق اصول آموزش پودمانی و یادگیری الکترونیکی، زمینه ای برای کاهش مشکلات فنی و حرفه ای فراهم شود.

تهیه: خاموشی

گروه آموزش مجازی تبیان