تبیان، دستیار زندگی
جدول گروهD امتیاز گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازی نام تیم 9 4 7 - - 3 3 1. چک 5 4 5 1 2 1 3 2. هلند 2 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول گروهD


امتیاز

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

9

4

7

-

-

3

3

1. چک

5

4

5

1

2

1

3

2. هلند

2

3

2

1

2

-

3

3. آلمان

1

5

1

2

1

-

3

4. لتونی