تبیان، دستیار زندگی
جدول گروهB امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازی نام تیم 7 3 + 4 7 - 1 2 3 1- فرانسه 6 4 + 4 8 1 - 2 3 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


جدول گروهB

امتیاز

تفاضل گل

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

7

3 +

4

7

-

1

2

3

1- فرانسه

6

4 +

4

8

1

-

2

3

2- انگلیس

2

2 -

6

4

1

2

-

3

3- کرواسی

1

5-

6

1

2

1

-

3

4- سوئیس