تبیان، دستیار زندگی
جدول گروه A امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازی نام تیم 6 4 4 3 2+ 0 0 2- 2 4 2 4 4 4 2 2 1 1 1 2 - 1 1 - 2 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول گروه A


امتیاز

تفاضل گل

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

6

4

4

3

2+

0

0

2-

2

4

2

4

4

4

2

2

1

1

1

2

-

1

1

-

2

1

1

1

3

3

3

3

1- پرتغال

2- یونان

3- اسپانیا

4- روسیه