تبیان، دستیار زندگی
در این محیط تعاملی، شما می توانید سینوس و کسینوس زوایای مختلف را مشاهده کنید.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره ی مثلثاتی

دایره ی مثلثاتی

توضیح:

در شكل زیر با تكان دادن نقطه سبز اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند.

چه رابطه ای بین مؤلفه ی x (طول) نقطه ی P و اضلاع مثلث رنگی وجود دارد.

با استفاده از نقطه ی متحرک سبز رنگ، مقدار زاویه را به 45 تغییر دهید.

فعالیت:

1. اندازه ی هر یک از اضلاع مثلث چقدر است؟

2. چه رابطه ای بین مؤلفه های نقطه ی P و روابط مثلثاتی زاویه ی a وجود دارد؟

3. مؤلفه ی x نقطه ی P چقدر است؟ مقدار (sin(45° چقدر است؟

موارد بالا را برای زاویه 100 درجه بیابید؟

4. زاویه ای بزرگ تر از 90 درجه، را که سینوس آن 0.5 باشد، پیدا کنید.

5. دو زاویه ی مختلف که کسینوس آن ها صفر باشد، را پیدا کنید

6. کسینوس کدام زاویه (1-) است ؟

دریافت پاسخ