تبیان، دستیار زندگی
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم در مجلس شاهنشاهی ، هم سنا و هم شورایش مردم هیچ دخالتی نداشتند در این موقع كه انتخابات را می خواهید شروع كنید ، من با اینكه بعضی مطالب را نوشته ام و پخش شده ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیانات امام خمینی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

شرکت مردم در انتخابات مجلس
بسم الله الرحمن الرحیم درمجلسشاهنشاهی ، هم سنا و هم شورایش مردم هیچ دخالتی نداشتند در این موقع كهانتخاباترا می خواهید شروع كنید ، من با اینكه بعضی مطالب را نوشته ام و پخش شده است ، معذلك چون امر مهم است و من احتمال می دهم كه یك وقت مسوولیتی به من متوجه باشد ، و من برای اداء وظیفه باز چند كلمه عرض می كنم . ملت ما ازمجلسزمان رضاشاه و محمد رضا پهلوی ، یك خاطرات تلخی دارد .

من قبل از زمان رضا خان هم یاد دارم بعضی از دوره هایانتخاباترا و حاضر بعضی حوزه های انتخاباتی هم بوده ام . از آن زمانی كه من یادم است تا حالا ،مجلسشورای ملی یك لفظی بوده است كه بی محتوا مجلسشورای ملی معنایش این است كه ملت اشخاصی را خودشان تعیین كنند و آنها هم به شور بنشینند و مصالح كشور خودشان را تعیین كنند .

قبل از آمدن رضاخان ، زمان احمدشاه ، امرانتخاباتبا خان ها بود و مالكین بود و گردن كلفت های هر منطقه ، آنوقت دولت نفوذ نداشت لكن شاهزاده هائی كه دارای ملك بودند و خان هایی كه دارای قدرت بودند و قلدرهایی كه در اطراف كشور بودند ، آنها رعیت های خودشان را ، مردم خودشان را با زور می آوردند پای صندوق ها و هرچه آنها می گفتند اینها هم عمل می كردند .

در زمان رضاخان ، آنوقت كه قدرت پیدا كرد و در زمان محمدرضامجلسباز به ملت كار نداشت ،مجلسشورای ملی نبود .

آن اول را باید بگوئیممجلسخان ها و این را بگوئیممجلسشاهنشاهی ، هم سنایش ، هم شورایش ، مردم هیچ دخالتی نداشتند و مردم هم كه می دیدند كه كاری از آنها نمی آید ، كنار می نشستند و می دیدند كه اشخاصی را كه می برند درمجلس، یك اشخاصی هستند كه خود آنها ساخته اند و مصلحت مملكت تو كار نیست ، حرف البته همیشه بود ، همیشه حرف و ثناخوانی و ترقیات ، هم در زمان محمدرضا بود و هم در زبان آنهائی كه او را تعیین كرده بود .

اگر الان صورتمجلسهایی آن وقت پیدا بشود ، می بینید كه سر تا تهمجلسبه ثنا و مدح محمد رضا و كسانی كه به او مربوط بودند می گذشت .

در آن زمان مسوولیت ملت نداشت برای اینكه قدرت نداشت و تحت سلطه خان ها در آن وقت و تحت سلطه این دو نفر ، رضا و

محمدرضا در این دوره و ملت هم هیچ كاری از او نمی آمد و نمی توانست ، نفس هم نمی توانست بكشد ، از این جهت هر مسوولیتی پیش خدا و پیش نسل های آینده متوجه می شد ، بر خان ها و بر وكلای خان ها در آن زمان بود و بر رضاخان و محمدرضاو وكلای منسوب از قبال اینها در این زمان بود . این مال آن زمان .

امروز سرنوشت اسلام و كشور به دست ملت است این تلخی مطالب و بی بند و باریانتخاباتو مجلسو امثال ذلك شاید یك وقت اسباب این بشود كه بعضی ها گمان كنند كه خوب حالا هم مثل آنوقت است و به اصطلاح آدم مارگزیده از ریسمان خط و خالدار هم می ترسند و ملت ما مار گزیده است ، استعمار گزیده است ، خان گزیده است و محمدرضا و رضاخان گزیده است ، از این جهت یك وقت می بینید كه در ذهنشان می آید كه خوب این هم مجلسی مثل آنمجلسها ، لكن همه باید بدانند كه امروز هیچ قدرتی نیست كه بتواند یك وكیل را تحمیل كند ، از رئیس جمهور گرفته تا ارتش ، تا شهربانی ، ژاندارمری ، خان ها هم كه دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است .

واشراف و اعیان هم همین طور ، متنفذینی هم نداریم ، هیچ كس الان در ایران ، هیچ مقامی در ایران نیست كه قدرت این را داشته باشد كه یك وكیل تحمیل كند .

بنابر این امروز مسوولیت به عهده ملت است ، ملت اگر چنانچه كنار بنشیند ، اشخاص مومن ، اشخاص متعهد كنار بنشینند و اشخاصی كه نقشه كشیده اند برای این مملكت از چپ و راست ، آنها وارد بشوند درمجلس، تمام مسوولیت به عهده ملت است ، هر قدمی كه بر ضد اسلام بردارند ، در نامه اعمال ملت نوشته می شود ، هر كاری كه انجام بدهند مسوولیتش متوجه ملت است

امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت كشور ما به دست ملت است و اگر مسامحه كنند در این امر ، اهمال كنند ، نروند و رای ندهند ، مسوولیت متوجه خود آنهاست عینا ، و اگر بروند و در تشخیص مسامحه كنند و اشخاص متعهد مسلم ، كسانی كه برای كشور و اهالی كشور ارج قائل هستند ، كسانی كه نمی خواهند زمام امور كشور ما به دست چپ بیفتد یا به دست راست بیفتد ، این اشخاص را اگر چنانچه تعیین كنند ، به تكلیف خودشان عمل كرده اند و اگر چنانچه مسامحه در این امر كنند و آنها پیش ببرند ، آنهائی كه می خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و ما را اسیر كنند در دست قدرت های بزرگ ، اگر آنها پیش ببرند و شما ساكت باشید ، تمام مسوولیت متوجه شماست .

امروز مسوولیت بزرگی به عهده همه ماست ، من آن مقداری كه قدرت دارم برای گفتن ، در عین حالی كه حال من حال نقاهت است ، احساس وظیفه می كنم و به ملت عرض می كنم و اگر ملت به این حرف گوش نكرد ، من حجت دارم ، فردا در پیشگاه خدای تبارك و تعالی از من سوال خواهد شد ، من عرض می كنم در آنجا كه من به ملت ، مصالح و مفاسد را گفتم ، من گفتم به اینكه اگر شما مسامحه كنید ، آنهایی كه می خواهند شما را به بند بكشند ، آنهایی كه با اسلام مخالفند ، آنهایی كه با جمهوری اسلام از اول تا حالا مخالفت كرده اند ، آنها خواهند پیش برد و اگر چنانچه خدای نخواسته آنها پیش ببرند و مملكت ما باز برگردد به حالی كه سابق بود ، یا به دست چپی ها بیفتد یا به دست راستی ها بیفتد تمام مسوولیتش به عهده شماست .

امروز مثل زمان سابق نیست ، مثل زمان رژیم سابق نیست . رژیم سابق شما نمی توانستید ، قدرت نداشتید ، امروز قدرت دارید برای اینكه حفظ كنید حیثیت اسلام را و حفظ كنید مصالح كشور را و حفظ كنید استقلال خودتان را و حفظ كنید آزادی خودتان را .

اگر مسامحه كنید ، در پیشگاه خدای تبارك و تعالی ، اگر نروید و رای ندهید و آنها كه جدیت دارند به اینكه وارد بشوند درمجلسو به هم بزنند اوضاع ایران را ، آنها خدای نخواسته بروند ، مسوولیتش به عهده شماست مستقیما .

مسوولیت همه طبقات دارند ، مراجع مسوولند ، علما مسوولند ، ائمه جماعت مسوولند ، خطبا مسوولند ، تجار مسوولند ، بازرگانان مسوولند ، دانشگاهی ها مسوولند ، طلاب علوم دینیه مسوولند ، كارگرها مسوولند ، همه مسوولند ، تمام قشرهای مملكت مسوولند ، امروز روزی است كه آنهایی كه از اول تا حالا مخالف با جمهوری اسلامی بودند ، اسلام را مخالف مقاصد خودشان می دیدند ، آنها به دست و پا افتاده اند و دارند تبلیغات می كنند .

اگر مومنین كنار بروند ، آنهایی كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند و اینها بیایند و قبضه كنند ، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار

اشخاصی كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را آنهایی كه متعهد به اسلام نبودند ، اسلام را به آنجا كشاندند كه همه دیدید .

اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان ، مومنین آمده بودند ، روشنفكرهای متعهد آمده بودند و مسلمان های متعهد آمده

بودند و قبضه كرده بودندمجلسرا و نگذاشته بودند كه دیگران بیایندمجلسرا بگیرند ، ما به این روزگار نمی رسیدیم ، ما مملكت مان خراب نمی شد ، ما عزتمان از بین نمی رفت لكن شیاطینی كه در آنوقت بودند ، بیخ گوش اینها خوانده اند كه شما در سیاست

داخل نشوید ، سیاست است این ، شما را به سیاست چه و آنها باور كردند كه خیرخواه هستند .

امروز هم همان مسائل ممكن است در یك قشرهائی پیش بیاید كه بگویند ما چكار داریم به این كارها ، این كارها مال اشخاصی است كه خودشان می كنند . باید همه بدانند كه همه تان مسوولید ، همه معاقب هستید ، فردا در پیشگاه خدای تبارك و تعالی نه ملا حجت دارد اگر عمل نكند و نه كاسب حجت دارد اگر عمل نكند و نه زارع حجت دارد اگر عمل نكند و نه دانشگاهی و نه دانشجو و نه طلاب علوم دینیه ، كارگر و كارفرما ، همه در پیشگاه خدای تبارك و تعالی مسوول هستید و در پیشگاه ملت و نسل های

آتیه هم مسوول هستید . گمان نكنید كه به ما چكار دارد .

خیر ، همه چیز به شما مربوط است . امروز مثل زمان سابق نیست كه بگویید كه قدرت نداشتیم ، نمی توانستیم . امروز می توانید ، امروز همه قدرت دست ملت است ، امروز رئیس جمهور ، رئیس ارگان هر رئیس ارتش ، با شما ، با آن بازاری مثل هم هستید ، در امر ، نه او می تواند به شما تحمیل كند و نه شما می توانید تحمیل كنید و نه شما زیر بار می روید .

امروز همه مسوولیم . امروز همه باید با هم پای صندوق ها برویم و همه با اشخاص متعهد مسلم ، كسانی كه نه گرایش چپ دارند ، نه گرایش راست دارند ، نه ما را می خواهند به آنها بفروشند ، نه ما را می خواهند به آن طرف بفروشند ، این اشخاص را تعیین كنید تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام ، سرنوشت صحیح باشد .

خدایا ! من ادا كردم وظیفه كه به عهده من است در این حالی كه ضعف و نقاهت دارم و تو را شاهد می گیرم كه من برای ادای وظیفه این مسائل را می گویم و انشاءالله برای روز اول سال مسائل مهمی دارم كه اگر چنانچه زنده ماندم تا آنوقت آن مسائل را می گویم .

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته