تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی ، دانش آموزان دوره دبیرستان، با تاثیر گرما بر انبساط اجسام مختلف آشنا شده و مقدار افزایش طول اجسام مختلف بر اثر افزایش دما را محاسبه خواهند کرد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گرما و انبساط

در این فعالیت تعاملی ، دانش آموزان دوره دبیرستان، با تاثیر گرما بر انبساط اجسام مختلف آشنا شده و مقدار افزایش طول اجسام مختلف بر اثر افزایش دما را محاسبه خواهند کرد.

انبساط طولی

طریقه عملکرد دماپا را مشاهده خواهند کرد و این وسیله را مورد بررسی قرار می دهند.

در این فعالیت با مفهوم  انیبساط طولی جسم و تاثیر آن بر مقدار افزایش طول جسم آشنا می شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه انبساط طولی مراجعه نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان