تبیان، دستیار زندگی
اعدام انقلابی حسنعلی منصور "نخست وزیر وقت" توسط شهید بخارایی (1343 ه . ش)...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهادت روحانی مبارز سید علی اندرزگوتوسط رژیم پهلوی

اعدام انقلابی حسنعلی منصور "نخست وزیر وقت" توسط شهید بخارایی (1343 ه . ش)

بحران خلیج فارس و پذیرشقطعنامه 598(1365ه.ش)

ورود موشکهای کروز آمریکایی به خلیج فارس.(1366ه.ش)

اعضای دائمی شورای امنیت در زمینه چهار چوب تحریم فروش اسلحه به ایران به توافق رسیدند(1366ه.ش)

واگذاری سه پایگاه از جانب عمان به آمریکا و اجازه به آمریکا جهت ایجاد انبار ذخایر خود(1366ه.ش)

بهمن ماه 1343: اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر وقت توسط شهید بخارایی.

بهمن ماه 1357: بی نظمی و اعتصاب در قسمت های عمده ای از ارتش

بهمن ماه 1357: آیات عظام مرعشی نجفی و گلپایگانی پشتیبانی از دولت شاپور بختیار را به شدت تکذیب کردند.

بازگشت