تبیان، دستیار زندگی
بدمینتون اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد بنا بر نتایج یك پایان نامه، فعالیت ورزشی بدمینتون در افزایش ثبات هیجانی دانش آموزان تاثیر دارد و باعث می شود كه دانش آموزان به درون گرایی گرایش داشته باشند. حاتم اسدپور در پایان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش ورزشی

بدمینتون اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد

بنا بر نتایج یك پایان نامه، فعالیت ورزشی بدمینتون در افزایش ثبات هیجانی دانش آموزان تاثیر دارد و باعث می شود كه دانش آموزان به درون گرایی گرایش داشته باشند.

حاتم اسدپور در پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی خود با عنوان " بررسی تاثیرفعالیت ورزشی بدمینتون بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پسر" آورده است: احتمالاً فعالیت ورزشی بدمینتون بر صفت شخصیتی میل به عصبی بودن گروه مورد بررسی، تاثیر مثبت داشته وباعث شده است كه دانش آموزان ثبات هیجانی بهتری از خود نشان بدهند. همچنین می توان نتیجه گرفت كه فعالیت ورزشی بدمینتون موجب شده دانش آموزان به صفت شخصیتی درون گرایی، گرایش بیشتری نسبت به صفت شخصیتی برون گرایی از خود نشان بدهند.

مولف در ادامه این پایان نامه اضافه كرده است: ورزش بدمینتون، باعث شده دانش آموزان به دنبال تشویق های دیگران باشند و از حالت با خود بودن خارج شوند . همچنین این ورزش باعث شده كه دانش آموزان برتری جویی بیشتری از خود نشان دهند.

محقق در ادامه پایان نامه خود كه آن را  با راهنمایی دكتر حسن خلجی در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تدوین كرده ، آورده است: فعالیت ورزشی بدمینتون باعث می شود كه دانش آموزان اعتماد به نفس بیشتری ازخود نشان دهند، البته این فعالیت نمی تواند بر صفت شخصیتی اجتماعی بودن دانش آموزان تاثیر داشته باشد.

در مجموع یافته های این پایان نامه، چنین به نظر می رسد كه فعالیت ورزشی بدمینتون ممكن است تاثیرات مثبتی در كاهش میل به عصبی بودن، خارج شدن دانش آموزان از حالت با خود بودن و نیاز داشتن به تشویق های دیگران، افزایش برتری جویی و اعتماد به نفس داشته باشد.

همچنین مولف در این پایان نامه آورده است: فعالیت ورزشی بدمینتون جزو ورزش های انفرادی بوده و مثل ورزش های گروهی كه همكاری همه بازیكنان یك تیم، باعث رسیدن به هدف می شود، نیست و فرد به صورت انفرادی به انجام بازی می پردازد و این امر احتمالاً دلیلی است این فعالیت بر صفت اجتماعی بودن تاثیر ندارد.

پس می توان گفت كه فعالیت های تربیت بدنی و ورزشی می تواند در شخصیت افراد موثر باشد و موجب تغییر، تعدیل و اكتساب برخی صفات شخصیتی شود و در نهایت موجب بهبود ناهنجاری های روانی شود.