تبیان، دستیار زندگی
ایده‏اى یافته‏اید؟ یک لحظه هم صبر نکنید، ثبتش کنید؛ کجا؟ مهم نیست.روزنامه نگار آسمان جُلّى هستید که اتوبوس سوار مى‏شوید؟ پشت بلیت‏ اتوبوس. مستأجرى هستید که تا دقیقه ۹۰ قبض آب و برق و تلفن داخل‏جیبتان است؟ پشت قبض. نمى‏دانم هر کجاى دیگرى که مى‏شود چهار کلم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با ایده هامان برای نوشتن چه کنیم؟


 ایده‏اى یافته‏اید؟ یک لحظه هم صبر نکنید، ثبتش کنید؛ کجا؟ مهم نیست.روزنامه نگار آسمان جُلّى هستید که اتوبوس سوار مى‏شوید؟ پشت بلیت‏ اتوبوس. مستأجرى هستید که تا دقیقه 90 قبض آب و برق و تلفن داخل‏جیبتان است؟ پشت قبض. نمى‏دانم هر کجاى دیگرى که مى‏شود چهار کلمه‏نوشت.
روزنامه نگاران با تجربه مى‏دانند که نباید ایده‏هایشان را روى جاده‏لغزنده حافظه رها کنند. ایده‏ها مثل ماهى هستند. سریع لیز مى‏خورند و ازدست مى‏روند. ایده‏ها مثل شهاب‏هاى آسمانى هستند. یک لحظه ظهورمى‏کنند و بعد ناپدید مى‏شوند. هر کجا هستید. داخل خیابان زیر باران. در یک‏ جشن عروسى یا جشن فارغ‏التحصیلى. پاى سفره عقد، داخل تاکسى، داخل‏کلاس درس یا هر جاى دیگر. به محض آن که ایده‏اى را یافتید. آن را مهارکنید. بسیارند کسانى که افسوس ایده‏هاى فراموش شده خودشان رامى‏خورند. آن‏ها کسانى هستند که مغرور حافظه خوب خودشان شده، از این‏بابت لطمه خورده‏اند. شما با بکار گرفتن این توصیه مى‏توانید فرصت‏افسوس خوردن را از خودتان بگیرید.

نوشتن

دفتر یادداشت

دفتر یادداشت، همان تنگ بلورینى است که ماهى ایده قرار است داخل آن‏قرار بگیرد. حساب بانکى شما به عنوان نویسنده داخل آن است. همان جعبه‏مارگیرى، مارگیرها است. همان صندوقى است که شعبده بازها همه جا باخودشان دارند. خرت و پرت‏هاى نویسنده داخل آن است. ایده‏هایى که‏بدست مى‏آورید یا مصرف روزانه دارند که ساعاتى بعد آن را خرج خواهیدکرد و یا مصرف آن در طول زمان ممکن است که باید داخل این دفترچه‏یادداشت شود. در مثلث طلایى شما عوامل تأثیر گذار براى مقاله نویسى رامطالعه کردید؛ مثال‏ها، استعاره‏ها، ضرب‏المثل‏ها، حکایت‏ها، روایت‏ها، نقل‏و قول‏ها، پیشینه رویدادها و… دفتر یادداشت علاوه بر محلى براى یادداشت‏ایده‏ها، محل ضبط و ثبت همین تنقلات نوشتارى است. هر جا هستید،موضوعى را مى‏شنوید که جالب است و ممکن است روزى به کار نوشتن آید،حتماً یادداشت کنید، به توصیه‏هاى دیل کارنگى که براى تهیه مواد سخنرانى‏عنوان شده و کاربرد مقاله نویسى نیز دارد توجه کنید:

در هنگامى که شما مشغول جمع آورى مطلب براى یک موعظه‏بخصوصى مى‏باشید باید هر فکرى که راجع به متن و موضوع به‏ذهنتان خطور مى‏کند. فوراً یادداشت کنید. آن چه در وهله اول‏موقع انتخاب یک متن ملاحظه کردید یادداشت کنید. ایده‏هایى‏که اکنون از طریق تداعى معانى به شما روى آورده نیز بدان‏اضافه کنید.

جمیع این ایده‏ها را در عبارتى موجز جاى بدهید و باز در اطراف‏موضوع بیندیشید. آنچنان که گویى هرگز کتاب دیگرى راجع به‏این موضوع براى مطالعه بدست نخواهید آورد. این است طریقه‏تربیت ذهن براى خلاق بودن. از این طریق شما قادر خواهید بودافکار خود را تازه و ابتکارى و خلاق نمایید… ایده‏ها را که خودتان‏بدون کمک گرفتن از کتابى یا هر نوشته‏اى خلق نموده‏اید. دریک جا فراهم آورید. این اندیشه‏ها براى گسترش ذهنى شماگرانبهاتر از لعل و الماس است. کلیه ایده‏هایى که از ذهنتان‏مى‏گذرد. یادداشت کنید و در طول این مدت سخت‏بیندیشید.

در هنگامى که شما مشغول جمع آورى مطلب براى یک موعظه‏بخصوصى مى‏باشید باید هر فکرى که راجع به متن و موضوع به‏ذهنتان خطور مى‏کند. فوراً یادداشت کنید. آن چه در وهله اول‏موقع انتخاب یک متن ملاحظه کردید یادداشت کنید. ایده‏هایى‏که اکنون از طریق تداعى معانى به شما روى آورده نیز بدان‏اضافه کنید.جمیع این ایده‏ها را در عبارتى موجز جاى بدهید و باز در اطراف‏موضوع بیندیشید

لازم نیست عجله‏اى نشان بدهید. این کار مهمترین معامله‏ذهنى است که ممکن است شما امتیاز آن را داشته باشید. همین‏شیوه است که باعث مى‏شود، ذهن شما داراى قدرت خلاقه‏واقعى گردد… لینکن رئیس جمهورى آمریکا نطق‏هاى خود را به‏همین ترتیب تهیه مى‏کرد. او هر چند وقت یکبار در عین حال که‏غرق تفکر بود، یادداشت‏هایى روى پاکت‏هاى مختلف و یاقطعات کاغذ و یا هر چیزى که دم دست بود مى‏نوشت و این‏ها رادر کلاه خود جاى مى‏داد و به خانه مى‏برد و منظمشان مى‏کرد وتمام مطالب را از نو مرور مى‏کرد. به رشته تحریر در مى‏آورد تابعداً آن را به صورت نطق به اطلاع مردم برساند یا چاپشان‏کند.

بخش ارتباطات تبیان


منبع : وبلاگ رو در رو- دکتر احمد توکلی