تبیان، دستیار زندگی
گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی
گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی
گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی
حفظ علوم، معارف، فنون و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر از طریق کتابت یکی از شیوه های مهمی بوده است که ایرانیان در دوره ی اسلامی اتخاذ کرده اند. ایرانیان به دلایل دینی و معنوی تا قبل از اسلام رغبتی به نوشتن معارف و علوم از خ...
ظرافت اندیشه
ظرافت اندیشه
ظرافت اندیشه
نگاهی به کتاب طاق و قوس در معماری ایران طاق و قوس در معماری ایران مجموعه ای است گرانقدر که درباره ی پوشش های قوسی و طاقی به گونه ای جامع بحث می کند. در بخش اول آن تاریخ پیدایش قوس مورد بحث قرار می گیرد و نمونه های مشهوری از ...
معرفی یکی از آثار بازیافته ی محمد زکریا رازی و نکته ای درباره  زندگی او
معرفی یکی از آثار بازیافته ی محمد زکریا رازی و نکته ای درباره زندگی او
معرفی یکی از آثار بازیافته ی محمد زکریا رازی و نکته ای درباره زندگی او
در فهرست ها و کتاب های تاریخ طب و فلسفه برای محمد بن زکریا رازی ، پزشک بلند قدر ایرانی ، رسائل و کتاب های بسیاری یاد گردیده و از آن میان تنها تعدادی اندک از آثار طبّی و فلسفی او تاکنون به دست ما رسیده و فقراتی از آراء او ...
جام جهان نما
جام جهان نما
جام جهان نما
ا" ترجمه ای از تحصیل بهمنیار تحصیل یا تحصیلات از مؤلفات فلسفی مکتب شیخ الرئیس است. بهمنیار بن مرزبان از شاگردان مقرّب شیخ ، این کتاب را برای دایی خود بهرام خورشید ملقب به ابومنصور نگاشت و مطالب آن را از نوشته ها و از افادات ش...
بحثی لغوی درباره ی واژه ی" زبون" در فرهنگ برهان قاطع
بحثی لغوی درباره ی واژه ی" زبون" در فرهنگ برهان قاطع
بحثی لغوی درباره ی واژه ی" زبون" در فرهنگ برهان قاطع
زبون – به فتح اول و سکون آخر که نون باشد ، به معنی ضایع و بد باشد و زیردست و بیچاره و ضعیف ، و نالنده و گرفتار و راغب نیز گویند ، و به ضّم اول خریداری باشد که چیزها را برغبت تمام بخرد ، و در عربی شتری را گویند که به وقت...
همایش گفتمان جوانان اندیشمند ایرانی داخل و خارج از كشور
همایش گفتمان جوانان اندیشمند ایرانی داخل و خارج از كشور
همایش گفتمان جوانان اندیشمند ایرانی داخل و خارج از كشور
اب به گفتمان جوانان اندیشمند ایرانی  داخل و خارج از کشور فرار مغزها به معنی مهاجرت نخبگان و سرمایه های اصلی جامعه یعنی نیروی انسانی با کفایت است. نیروی انسانی که به دلیل دافعه موجود در جامعه خویش به تور جاذبه جامعه مقصد ...