تبیان، دستیار زندگی
«کلاه‌قرمزی و بچه‌ننه» سومین بخش از سه‌گانه‌ای با محوریت عروسک محبوب سه دهه است که در شرایط حال حاضر ناجی سینمای ایران محسوب می‌شود، اما در انتخاب مخاطب هدف سرگردان است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلاه قرمزی ،سرگردان در انتخاب مخاطب


«کلاه‌قرمزی و بچه‌ننه» سومین بخش از سه‌گانه‌ای با محوریت عروسک محبوب سه دهه است که در شرایط حال حاضر ناجی سینمای ایران محسوب می‌شود، اما در انتخاب مخاطب هدف سرگردان است.

کلاه قرمزی منجی سینما

زوج طلایی کلاه‌قرمزی و پسرخاله یا به گفته بهتر ایرج طهماسب و حمید جبلی حدود سه دهه است که با هوشمندی مخاطب کودک و بزرگسال را با خود و آثارشان در تلویزیون و سینما همراه کرده‌اند. زمانی طولانی که وقتی مخاطب را کودکی در نظر بگیریم که در طول سه دهه همراه با این عروسک‌ها بزرگ شده و رویاها، آرزوها و دغدغه‌هایش قد کشیده، اهمیت این همراهی و طبیعتا کاری که این زوج انجام داده‌اند نمایان می‌شود.

عروسک بازیگوش کلاه‌قرمزی پس از محبوبیت تلویزیونی در کنار آقای مجری و پیوستن پسرخاله‌ی زحمتکش و دلسوز به او، آنچنان مقبول طبع مخاطبان افتاد که همه برای تماشای این زوج مکمل بر پرده عریض سینما لحظه‌شماری می‌کردند.

«کلاه‌قرمزی و پسرخاله» ماحصل این انتظار بود که توانست از هر دو طرف جواب بگیرد آن هم بر بستر قصه‌ای که به شکلی هوشمندانه به مقطع قبل از ورود کلاه‌قرمزی به تلویزیون و چگونگی آشنایی او با آقای مجری می‌پرداخت. طبعاً رابطه پسرخاله با کلاه‌قرمزی در همین مقطع هم تعریف‌شده بود و این دو کاراکتر عروسکی با تکیه بر شخصیت‌پردازی و ویژگی‌هایشان بسط پیدا کردند و بسیاری از کدهای رفتاری آنها به واسطه این پیشینه شناسنامه‌دار و منطقی شد.

مثلا دلیل شیطنت و مودب نبودن کلاه‌قرمزی و تلاش او برای جلب محبت و توجه آقای مجری به نداشتن کانون خانواده و پدر و مادر و بزرگ شدن در دامان مادربزرگ تعمیم پیدا کرد که می‌توانست این عروسک و رفتارهایش را به شکلی واقعی و منطقی واجد نقطه آغاز کند و به چرایی‌هایش ورای دنیای فانتزی و تخیلی حاکم بر قصه و فیلم، پاسخ بدهد.

عروسک㜆 㤀䐆⨆ 䠀 䔀㤆䐆䠆䐆찆 ⼀ㄆ ⼀䘆찆✆찆 䄀✆䘆⨆㈆찆 䄀찆䐆䔆 ✀㌆⨆⸆ ഀ਀ ⠀䜆 䜀䔆찆䘆 ⼀䐆찆䐆 ✀㌆⨆ ꤀䜆 䈀㔆䜆 ⠀✆ 찀꤆ ⠀ⴆㄆ✆䘆 ∀㨆✆㈆ 㐀⼆䜆 䠀 ⼀ㄆ ✀⼆✆䔆䜆 ✀찆䘆 ⠀ⴆㄆ✆䘆 ⨀㐆⼆찆⼆ 䔀찆ఆ㐠䠆⼆⸆ 䈀㔆䜆 ⸀✆䘆䠆✆⼆䜆ఆ✠찆 䘀㔆䄆䜆 䠀 䘀찆䔆䜆 㐀✆䔆䐆 ∀䈆✆찆 䔀Ⰶㄆ찆ఆ ꤀䐆✆䜆ఆ䈠ㄆ䔆㈆찆 䠀 縀㌆ㄆ⸆✆䐆䜆 ꤀䜆 ⠀䜆 ⼀䐆찆䐆 ㌀䜆䐆ఆ✠䘆꼆✆ㄆ찆 縀㌆ㄆ㤆䔆䜆ఆ㈠✆ ⸀✆䘆䜆ఆ㐠✆䘆 ⠀䜆 䜀䠆✆ 䔀찆ఆㄠ䠆⼆ 䠀 ✀㈆ ✀⠆⨆⼆✆ ⨀✆ ✀䘆⨆䜆✆찆 䄀찆䐆䔆 ✀찆䘆 ⸀✆䘆䠆✆⼆䜆ఆ찠 ⠀⼆䠆䘆 ㈀䘆ⴆ 䔀✆⼆ㄆⴆ 䜀䔆㌆ㄆ ㄀✆ ⠀찆ఆ⸠✆䘆䔆✆䘆 䠀 ⸀ㄆ✆⠆䜆ఆ䘠㐆찆䘆 䔀찆ఆ⠠찆䘆찆䔆⸆ ⼀ㄆ 䠀✆䈆㤆 縀찆✆䔆 ꤀䐆✆䜆ఆ䈠ㄆ䔆㈆찆 䠀 縀㌆ㄆ⸆✆䐆䜆 ⠀䜆 ⸀⠆ㄆ䘆꼆✆ㄆ ⨀䐆䠆찆㈆찆䠆䘆ఆ 縀찆✆䔆찆 ✀㌆⨆ ✀㈆ 䔀⨆䘆 Ⰰ✆䔆㤆䜆 ⠀䜆 䔀⸆✆㜆⠆✆䘆 ⠀㈆ㄆ꼆㌆✆䐆 ⠀ㄆ⸆✆㌆⨆䜆 ✀㈆ ⼀䐆 ✀찆䘆 Ⰰ✆䔆㤆䜆 ⠀縀찆✆䔆 䔀✆㨆 ⠀⼆⠆⸆⨆찆℆⤀ ഀ਀ ⠀ㄆ✆찆 ㄀㌆찆⼆䘆 ⠀䜆 ✀찆䘆 蘀찆⼆䔆✆䘆 ꤀䜆 ✀㈆ ⼀䐆 ∀䘆 ㄀䠆䘆⼆ ✀⨆䄆✆䈆✆⨆ 䄀찆䐆䔆 㐀꤆䐆 䔀찆ఆ꼠찆ㄆ⼆ 縀✆㌆⸆찆 ⠀䜆 ㌀䠆✆䐆ఆ䜠✆찆찆 䔀⬆䐆 䘀⠆䠆⼆ 䘀ㄆ꼆㌆ ⠀䜀䔆㌆ㄆ ∀䈆✆찆 䔀Ⰶㄆ찆⤆ ⼀✆⼆䜆 䘀䔆찆ఆ㐠䠆⼆ ⨀✆ ⠀✆ ✀㌆⨆䄆✆⼆䜆 ✀㈆ 縀⨆✆䘆㌆찆䐆 䘀⠆䠆⼆ 찀꤆ ㈀䘆ⴆ 䔀✆⼆ㄆⴆ 䜀䔆㌆ㄆఆ 䠀Ⰶ䜆 䔀✆⼆ㄆ✆䘆䜆 ꤀䐆✆䜆ఆ䈠ㄆ䔆㈆찆 䘀䔆䠆⼆ 縀찆⼆✆ ꤀ㄆ⼆䜆 䠀 䈀㔆䜆 縀찆㐆 ⠀ㄆ䠆⼆ 䠀 ⴀ✆䐆✆ ✀찆䘆 㤀ㄆ䠆㌆꤆ ㄀✆ ⠀✆ 䜀䔆䜆 ⠀✆㈆찆꼆䠆㐆찆 䠀 㐀찆㜆䘆⨆ఆ䜠✆찆㐆 ⼀ㄆ Ⰰ✆찆꼆✆䜆찆 ⨀㤆찆찆䘆ఆꤠ䘆䘆⼆䜆 ⠀⠆찆䘆찆䔆 ꤀䜆 䜀⼆䄆 䠀 ⼀㨆⼆㨆䜆 ⠀㈆ㄆ꼆✆䘆䜆ఆ✠찆 ⼀✆ㄆ⼆⸆ ഀ਀   ഀ਀  ഀ਀ ⠀✆ 蘀䘆찆䘆 ⼀㨆⼆㨆䜆ఆ✠찆 ⨀䐆✆㐆 ꤀䐆✆䜆ఆ䈠ㄆ䔆㈆찆 ⠀ㄆ✆찆 䔀ㄆ✆䈆⠆⨆ ✀㈆ 䘀䠆㈆✆⼆찆 ꤀䜆 縀찆⼆✆ ꤀ㄆ⼆䜆 䠀 㐀㌆⨆䘆 䠀 ⨀䔆찆㈆ ꤀ㄆ⼆䘆 ✀䠆 ㄀䠆䘆⼆ 䈀㔆䜆 ㄀✆ 㐀꤆䐆 䔀찆ఆ⼠䜆⼆⸆ 䜀䔆✆䘆㜆䠆ㄆ ꤀䜆 ✀찆䘆 㤀ㄆ䠆㌆꤆ ⼀ㄆ ✀⼆✆䔆䜆 ⠀䜆 ㄀✆ⴆ⨆찆 ⨀㔆䔆찆䔆 䔀찆 꼀찆ㄆ⼆ ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ ꤀䘆⼆ 䠀 䔀✆⼆ㄆ찆 ⠀ㄆ✆찆 ⠀蘆䜆 ⠀찆✆䠆ㄆ⼆ఆ ⠀㤆⼆ ⠀䜆 ㌀ㄆ⠆✆㈆찆 䔀찆ఆㄠ䠆⼆ ⨀✆ ⠀䜆 ✀䠆 ㈀䘆 ⠀⼆䜆䘆⼆ఆ ⠀㤆⼆ 䜀䔆 ✀㈆ ㈀䘆⼆✆䘆 ㌀ㄆ⼆ㄆ䔆찆 ∀䠆ㄆ⼆ 䠀 䘀䜆✆찆⨆✆䬆 ㄀䠆찆 㔀䘆⼆䐆찆 䔀⨆䜆䔆 ㄀⼆찆䄆 ✀䠆䐆 찀꤆ ⼀✆⼆꼆✆䜆 䠀✆䈆㤆찆 䔀찆ఆ䘠㐆찆䘆⼆⸆ ഀ਀ 䜀䔆䜆 ✀찆䘆䜆✆ ✀⨆䄆✆䈆✆⨆ ⼀ㄆ✆䔆✆⨆찆꤆찆 䜀㌆⨆䘆⼆ ꤀䜆 ⴀ㘆䠆ㄆ 찀꤆찆 ✀㈆ ∀䘆䜆✆ ⠀ㄆ✆찆 䈀䜆ㄆ䔆✆䘆 찀꤆ 䄀찆䐆䔆 ꤀䄆✆찆⨆ 䔀찆ఆꤠ䘆⼆ ⨀✆ ⴀ䐆䈆䜆 㐀ㄆ✆찆㜆 ⨀䘆꼆⨆ㄆ 㐀⼆䜆 䠀 䔀䠆䈆㤆찆⨆ ⨀ㄆ✆順찆꤆ 㐀䠆⼆⸆ ✀䔆✆ ㈀䜆ㄆ ✀찆䘆 ⨀ㄆ✆順⼆찆 ⠀✆ ⨀䔆ㄆ꤆㈆ 䘀꤆ㄆ⼆䘆 ⠀ㄆ ㄀찆㐆䜆 䠀 㤀䐆䐆 䔀䘆㜆䈆찆 ⠀ⴆㄆ✆䘆 䠀 䔀㐆꤆䐆✆⨆ ⠀䜆 䘀䠆㤆찆 꼀ㄆ䄆⨆䜆 㐀⼆䜆 䠀 ⠀䜆 䜀䔆찆䘆 ⼀䐆찆䐆 䔀찆ఆ⨠䠆✆䘆⼆ 䔀⸆✆㜆⠆ ꤀䠆⼆꤆ ㄀✆ ⠀✆ ㄀䠆찆䜆 ㌀㜆ⴆ찆 ✀⨆䄆✆䈆✆⨆ఆ 㜀䘆㈆ Ⰰ✆ㄆ찆 䠀 ⨀ㄆ✆䘆䜆ఆ䜠✆찆 꼀✆䜆 䠀 ⠀찆꼆✆䜆 䜀䔆ㄆ✆䜆 ꤀䘆⼆ ✀䔆✆ ⠀ㄆ✆찆 䔀⸆✆㜆⠆ ⠀㈆ㄆ꼆㌆✆䐆 ⠀䜆 䔀⬆✆⠆䜆 ꤀⼆䜆✆찆 縀ㄆ✆꤆䘆⼆䜆ఆ✠찆 ⨀䐆䈆찆 䔀찆ఆ㐠䠆⼆ ꤀䜆 ⠀䜆 ㌀䘆⨆㈆ 䘀䜆✆찆찆 䘀䔆찆ఆㄠ㌆⼆⸆ ഀ਀ ✀찆䘆 䠀찆順꼆찆 ㄀✆ 䔀찆ఆ⨠䠆✆䘆 ⠀䜆 㤀䘆䠆✆䘆 ✀䔆⨆찆✆㈆ ✀䠆䐆찆䜆 䄀찆䐆䔆 ꬀꤀䐆✆䜆ఆ䈠ㄆ䔆㈆찆 䠀 ⠀蘆䜆ఆ䘠䘆䜆묆 ⨀䐆䈆찆 ꤀ㄆ⼆ ꤀䜆 ⠀✆ 䜀⼆䄆 Ⰰ〆⠆ ✀찆䘆 ⼀䠆 꼀ㄆ䠆䜆 ✀㈆ 䔀⸆✆㜆⠆✆䘆ఆ ⨀✆ ✀䔆ㄆ䠆㈆ ⨀䠆✆䘆㌆⨆䜆 ⠀䜆 ✀찆䘆 䄀ㄆ䠆㐆 ㄀䠆찆✆찆찆 ⼀㌆⨆ 縀찆⼆✆ ꤀䘆⼆ఆ ✀䔆✆ 䄀찆䐆䔆 ⠀✆ 䔀㤆䐆䈆 䔀✆䘆⼆䘆 䔀찆✆䘆 ✀찆䘆 ⼀䠆 ㌀䠆찆䜆 䠀 䜀䔆蘆䘆찆䘆 㤀䔆䈆 䠀 䔀䘆㜆䈆 縀찆⼆✆ 䘀꤆ㄆ⼆䘆 ✀⨆䄆✆䈆✆⨆ ⼀ㄆ ⼀䘆찆✆찆 䄀✆䘆⨆㈆찆 䈀㔆䜆ఆ ✀㈆ ⨀⌆⬆찆ㄆ꼆〆✆ㄆ찆 䠀 䔀✆䘆⼆꼆✆ㄆ찆 ⼀ㄆ 㜀䠆䐆 ㈀䔆✆䘆 䄀✆㔆䐆䜆 䔀찆ఆ꼠찆ㄆ⼆⸆  ഀ਀   ⠀⸆㐆 ㌀찆䘆䔆✆ 䠀 ⨀䐆䠆찆㈆찆䠆䘆 ⨀⠆찆✆䘆    ഀ਀  ഀ਀ ഀ਀䔀䘆⠆㤆㨆⸀⠆ㄆ∆䘆䐆✆찆䘆 ⼀ ㌀ⴆㄆ 㤀㔆ㄆ∆㈆✆⼆ ഀ਀  ഀ਀   က畤浭⁹整瑸瑰r畤浭呹S⶜

کلاه قرمزی ،سرگردان در انتخاب مخاطب


«کلاه‌قرمزی و بچه‌ننه» سومین بخش از سه‌گانه‌ای با محوریت عروسک محبوب سه دهه است که در شرایط حال حاضر ناجی سینمای ایران محسوب می‌شود، اما در انتخاب مخاطب هدف سرگردان است.

کلاه قرمزی منجی سینما

زوج طلایی کلاه‌قرمزی و پسرخاله یا به گفته بهتر ایرج طهماسب و حمید جبلی حدود سه دهه است که با هوشمندی مخاطب کودک و بزرگسال را با خود و آثارشان در تلویزیون و سینما همراه کرده‌اند. زمانی طولانی که وقتی مخاطب را کودکی در نظر بگیریم که در طول سه دهه همراه با این عروسک‌ها بزرگ شده و رویاها، آرزوها و دغدغه‌هایش قد کشیده، اهمیت این همراهی و طبیعتا کاری که این زوج انجام داده‌اند نمایان می‌شود.

عروسک بازیگوش کلاه‌قرمزی پس از محبوبیت تلویزیونی در کنار آقای مجری و پیوستن پسرخاله‌ی زحمتکش و دلسوز به او، آنچنان مقبول طبع مخاطبان افتاد که همه برای تماشای این زوج مکمل بر پرده عریض سینما لحظه‌شماری می‌کردند.

«کلاه‌قرمزی و پسرخاله» ماحصل این انتظار بود که توانست از هر دو طرف جواب بگیرد آن هم بر بستر قصه‌ای که به شکلی هوشمندانه به مقطع قبل از ورود کلاه‌قرمزی به تلویزیون و چگونگی آشنایی او با آقای مجری می‌پرداخت. طبعاً رابطه پسرخاله با کلاه‌قرمزی در همین مقطع هم تعریف‌شده بود و این دو کاراکتر عروسکی با تکیه بر شخصیت‌پردازی و ویژگی‌هایشان بسط پیدا کردند و بسیاری از کدهای رفتاری آنها به واسطه این پیشینه شناسنامه‌دار و منطقی شد.

مثلا دلیل شیطنت و مودب نبودن کلاه‌قرمزی و تو ماندگاری در طول زمان فاصله می‌گیرد.

بخش سینما و تلویزیون تبیان


منبع:خبرآنلاین / سحر عصرآزاد